Sweco Inżynierem przy projekcie oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie.

/contentassets/c6f153da8738400ea4fd041e95bb62c2/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Inżynierem przy projekcie oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie.

5 września 2019
Sweco Consulting podpisało umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie pn.: ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA IIA”.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Żywiecczyzny. Zakres projektu, będącego kontynuacją działań podjętych w ramach Fazy II, obejmuje dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w tym m.in.:

  • Budowę i remont sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Jeleśnia (Korbielów),
  • Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka, Rajcza, Ujsoły, Lipowa, Radziechowy Wieprz.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się dostęp mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków, zmniejszeniu ulegnie eksfiltracja ścieków do środowiska oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji, zapewnione zostanie zasilanie w wodę systemu sieci wodociągowych, zoptymalizowana zostanie praca Oczyszczalni Ścieków w Cięcinie, a także zapewnione zostanie awaryjne źródło zasilania na kluczowych pompowniach sieciowych/ tłoczniach.

Sweco, pełniąc funkcję Inżyniera odpowiedzialne będzie za całościowe zarządzanie sześcioma Kontraktami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wartość podpisanej umowy to ponad 2,1 mln PLN brutto, a okres jej realizacji wynosi 52 miesiące.