Sweco zaprojektuje dwa wiadukty w Poznaniu

/contentassets/48b0bf9fadad456898e09b71f2782497/pim4.jpg

Sweco zaprojektuje dwa wiadukty w Poznaniu

9 grudnia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu”.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Poznania na terenie Sołacza, Podolan i Strzeszyna. Mające powstać dwa wiadukty drogowe, zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej (nowy przebieg) nad linią kolejową nr 354 w Poznaniu, w znaczny sposób ułatwią i przyspieszą podróże mieszkańcom zamieszkującym tę część miasta, usprawniając jednocześnie ruch tranzytowy.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie także układ drogowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego układu komunikacyjnego w tym rejonie tj. m.in.: budowa przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej), budowa ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu), budowa łącznika między ul.  Golęcińską i Lutycką, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej,  budowa ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Fortu  VIa, przebudowa ulicy Lutyckiej (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), przebudowa ul. Golęcińskiej (od skrzyżowania z istniejącym  przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej), przebudowa ul. Podolańskiej, przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej nad ul. Lutycką, a także budowa dróg akcesyjnych wynikających z konieczności zapewnienia dojazdów do posesji.

Do podstawowych zadań Sweco należeć będzie m.in.: opracowanie koncepcji kierunkowej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót z uwzględnieniem podziału inwestycji na odcinki, uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych oraz, o ile będą wymagane, decyzji w ramach certyfikacji WE dla podsystemów strukturalnych.

Prace mają potrwać około 16 miesięcy, a wartośc umowy to bliko 2,5 mln PLN. 

Bartosz
Dzieża
Zastępca Dyrektora BR Transport w Sweco Consulting
+48607969946
Jlśyvw jvnqbzbść