0 of 0 dla ""

Analiza danych - GIS w Sweco Polska

Małe i średnie wodociągi z szansą na progres

Opublikowano: 25/02/2021

Na podstawie naszej wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w Polsce, opracowaliśmy optymalną drogę do wdrożenia systemów zarządzania danymi w małych i w średnich spółkach. Z naszego doświadczenia wynika, że opisany poniżej ogólny model wdrożenia jest dla zainteresowanych przedsiębiorstw najlepszy i pozwala swobodnie poruszać się w nowym środowisku Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

Dlaczego implementacja Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) jest ważna?

Taki proces implementacji otwiera nowe możliwości i przeciera kolejne ścieżki rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, w tym ułatwia pozyskanie dofinansowań z największych programów unijnych i krajowych.

W niektórych spółkach sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, do wykonywania prac związanych z eksploatacją, modernizacją oraz rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nadal wykorzystywane są głównie mapy oraz dokumentacja techniczna w formie papierowej. W użyciu znajdują się również mapy cyfrowe (.jpg) oraz projekty techniczne (najczęściej .dwg) z nowo wybudowanymi, bądź planowanymi do budowy odcinkami sieci. Często bywa, że dane pochodzące ze wspomnianych źródeł, znacząco różnią się formą odczytu i prezentacji, sprawiając tym samym problemy na różnych etapach ich przetwarzania. Wyzwaniem stają się również niespójności w zawartości map. Często na przestrzeni lat materiał mapowy staje się niejednorodny, pojawiają się braki, nieciągłości, duplikaty, a także różnice w rzędnych oraz przebiegu fragmentów sieci. Dodatkowo dla materiałów archiwalnych występuje istotne zagrożenie zniszczenia bądź zagubienia formy fizycznej takiego opracowania.

Większość przedsiębiorstw wod.-kan. działających w dużych, polskich miastach korzysta już Systemu Informacji Geograficznej i trend ten zaczyna być zauważalny również w średnich oraz małych miejscowościach.

Z tego powodu naturalnym następstwem technologicznym jest cyfryzacja zasobów. Doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym uporządkować oraz sprowadzić wszystkie materiały do jednego formatu, jest System Informacji Geograficznej (GIS). GIS łączy ze sobą wiele funkcji, takich jak: pozyskiwanie, przechowywanie, sprawdzanie oraz integracja danych wodociągowo-kanalizacyjnych. Przy pomocy dostępnych narzędzi możliwe jest sprawne zarządzanie zasobami, w tym ich inwentaryzacja, klasyfikacja, czy katalogowanie, co znacząco usprawnia prace projektowe i eksploatacyjne. Pod względem ilości gromadzonych danych, bazy typu GIS należą obecnie do jednego z największych systemów komputerowych na świecie, a jego popularność w naszym kraju zwiększa się z roku na rok.

Większość przedsiębiorstw wod.-kan. działających w dużych, polskich miastach korzysta już Systemu Informacji Geograficznej i trend ten zaczyna być zauważalny również w średnich oraz małych miejscowościach.

„Dzięki zebranemu doświadczeniu w licznych projektach opartych na wdrażaniu systemu GIS, doskonale wiemy jak ważne jest wykorzystanie i analiza dostępnych danych oraz map mogących ułatwić planowanie.” | Patryk Pszczółkowski, Kierownik Zespołu GIS

Wybrane korzyści płynące z implementacji Systemu Informacji Geograficznej w przedsiębiorstwie:

 • Szybka i przejrzysta weryfikacja własności gruntów;
 • Uporządkowanie danych adresowych w gminach;
 • Większe szanse na pozyskiwanie finansowania inwestycji z środków krajowych i zagranicznych;
 • Możliwość analizy/wyznaczania obszarów zlewniowych;
 • Analiza planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w kontekście innych lokalnych/regionalnych/krajowych programów (PZRP, aPGW);
 • Łatwiejsze zarządzanie sprawozdaniami KPOŚK, aktualizacja granic aglomeracji;
 • Prowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych;
 • Przygotowanie do integracji wielu baz danych w przedsiębiorstwie;
 • Przygotowanie do wdrożenia oprogramowania/narzędzi do modelowania hydraulicznego;
 • Możliwość analizy, oceny oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.;
 • Atrakcyjny sposób wizualizacji obiektów przestrzennych w formie map;
 • Gromadzenia danych w jednym miejscu z możliwością łatwego dostępu dla pracowników;
 • Wygodny sposób aktualizacji danych;
 • Analiza danych przestrzennych według własnych potrzeb;
 • Łatwiejszy proces zarządzania majątkiem oraz optymalizacja kosztów;
 • Zwiększona wydajność pracy;
 • Usprawniony proces rozwoju planowania rozbudowy lub modernizacji.

QGIS dla każdego?

System, który rekomendujemy, opiera się na darmowym oprogramowaniu QGIS, z którego korzystać może każdy użytkownik, bez żadnych ograniczeń. QGIS może być wykorzystywany zarówno przez naukowców, administrację publiczną, jak i firmy komercyjne. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne oraz firmy do realizacji prac własnych oraz opracowań branżowych. Oprogramowanie QGIS zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych funkcjonalności, których oczekuje się w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych.

Pod poniższym linkiem przedstawiamy przykładowe możliwości oprogramowania w sektorze wod.-kan.: https://www.youtube.com/watch?v=DJU8jE7fxT4

oprogramowanie QGIS

Zakres usług wdrożeniowych, które proponujemy, można podzielić na kilka głównych etapów:

 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta pozwalająca zastosować optymalny zakres prac i sposób wdrożenia.
 2. Instalacja oprogramowania oraz szkolenie z obsługi.
 3. Wsparcie w pozyskaniu niezbędnych danych oraz wprowadzenie ich do systemu.
 4. Doradztwo w procesie uporządkowania oraz paszportyzacji danych.
 5. Okresowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne.

Potrzebujesz rady? Chcesz rozpocząć współpracę? Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe. Do zobaczenia / usłyszenia!

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS
brak zdjęcia

Damian Skiba

Konsultant GIS
Share via
Copy link