0 of 0 dla ""

kanał przeciwpowodziowy Kietz

Kanał przeciwpowodziowy Kietz

“Sięgnęliśmy dna”, czyli o batymetrii słów kilka…

Opublikowano: 04/09/2018

Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej. Znaczna część projektów prowadzonych przez Sweco Polska dotyczy gospodarki wodnej oraz zarządzania ryzykiem powodziowym. W ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu, wykonano pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz.

Pomiary batymetryczne

Dane te były niezbędne do zasilenia modelu hydraulicznego, który jest opracowywany w ramach kontraktu na usługi wsparcia technicznego, zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Kontrakt wiąże się z wdrażaniem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz

Pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz

Specyficzna sytuacja hydrologiczna na cieku była przyczyną konieczności połączenia tradycyjnych pomiarów geodezyjnych z pomiarami echosondą (wykorzystanie pontonu o niewielkim zanurzeniu) oraz z metodami przetwarzania danych GIS.

Połączenie tradycyjnych pomiarów geodezyjnych z pomiarami echosondą

Połączenie tradycyjnych pomiarów geodezyjnych z pomiarami echosondą

Wykonano blisko 1400 punktów pomiarowych dna oraz rzędnej lustra wody. Pomiary stanowiły podstawę analiz GIS w wyniku których opracowano model dna cieku oraz mapę głębokości. Rozdzielczość wynikowego modelu dna wynosi 1 metr, a dokładność pionowa w zależności od lokalizacji oraz typu dna od kilku do kilkunastu centymetrów.

Pomiary batymetryczne

Pomiary batymetryczne

 

Za pomoc w organizacji pomiarów dziękujemy firmom Geomatic Michał Wyczałek oraz Prote.

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Share via
Copy link