0 of 0 dla ""

W Sweco szanujemy prywatność osób i doceniamy znaczenie powierzonych nam danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest we przetwarzać je oraz chronić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Klauzula informacyjna RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest podmiot grupy Sweco, który przekazał niniejszą informację o ochronie prywatności.

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji korzystamy z platformy rekrutacyjnej eRecruiter (https://erecruiter.pl), w której dane zabezpieczone są zgodnie z zasadami RODO, a dostęp przydzielony jest tylko upoważnionym osobom.

2. Z kim możesz się kontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z ochroną danych osobowych lub ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z Inspektorem danych osobowych, przesyłając wiadomości e-mail na adres: rodo@sweco.pl.

3. Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Twoje dane osobowe?

Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO i zgodnie z treścią RODO.

4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak: imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, które wskazałeś (np. adres e-mail, numer telefonu, adres dla doręczeń), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe dane osobowe, które przekazałeś nam wraz z ogólnym formularzem aplikacyjnym, w tym Twoje zdjęcie, jak również inne dane takie jak informacje o posiadanym prawie jazdy, obecnym zatrudnieniu (stanowisko, nazwa pracodawcy), oczekiwaniach finansowych brutto, lokalizacji, w której chcesz dla nas pracować, językach obcych, które znasz, zainteresowaniach.

5. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach ogólnego zarządzania procesem rekrutacji, czyli działań związanych z potrzebami:

 • prowadzenia bieżącej rekrutacji – w tym do kontaktowania się z Tobą przez naszych pracowników. Do tego celu, na podstawie przepisów art. 22[1] Kodeksu Pracy, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Inne Twoje dane osobowe możemy przetwarzać, w tym celu, na podstawie Twojej zgody, którą nam udzieliłeś zaznaczając odpowiednie pole (bieżąca rekrutacja) przed wysłaniem formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej;
 • zawarcia z Tobą umowy o pracę – jeśli zdecydujemy, że chcemy Cię zatrudnić. Nasze oferty pracy mogą dotyczyć również zatrudnienia na podstawie umowy prawa cywilnego (np. umowy zlecenia). Gdy zawieramy z Tobą umowę o pracę, dane przetwarzamy na podstawie przepisów art. 22[1] Kodeksu Pracy. W przypadku, gdy zawieramy z Tobą umowę prawa cywilnego, dane przetwarzamy w związku z czynnościami podejmowanymi przed zawarciem umowy lub w celu jej wykonania (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
 • przeprowadzania kolejnych, przyszłych rekrutacji – jeżeli nie dokonujemy od razu wyboru kandydata, przechowujemy dalej jego dokumenty aplikacyjne, a jego dane osobowe wprowadzamy do naszego dedykowanego systemu informatycznego. Tworzymy w ten sposób naszą listę potencjalnych pracowników, czyli grupę kandydatów, z którymi chcemy się skontaktować w przyszłości, jeżeli tylko będziemy mieli możliwość zaproponowania im pracy na stanowisku, które ich interesuje. Do tego celu potrzebujemy wszystkich Twoich danych osobowych, które nam udostępniłeś wysyłając formularz rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie internetowej. Robimy to na podstawie Twojej zgody, której nam udzieliłeś, zaznaczając odpowiednie pole (przyszłe rekrutacje) przed wysłaniem formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej.
6. Czy masz obowiązek udostępnić nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a później ewentualnego zawarcia umowy.

7. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są nie tylko przez nas. Udostępniamy je różnym grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celem przetwarzania Twoich danych osobowych lub korzystaniem przez nas z systemów IT. Twoje dane osobowe udostępniamy np. innym spółkom z naszej Grupy, gdy chcemy sprawdzić, czy mogą zaproponować Ci pracę, firmom zewnętrznym, które wspierają nas w procesie rekrutacji albo, które utrzymują, naprawiają nasze systemy IT. Zapewniamy jednak, że udostępniane dane są odpowiednio zabezpieczone, a proces udostępniania opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej.

8. Jakie prawa przysługują Ci jako osobie, której dane osobowe są przez nas przetwarzane?

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą nam udzieliłeś. W takim przypadku, możesz również żądać od nas, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym), o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Z prawa tego możesz skorzystać również w innych przypadkach opisanych w RODO np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy.

Masz również:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych – w tym uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych informacji związanych z ich przetwarzaniem;
 • prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne;
 • prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych -w przypadkach opisanych w RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych);
 • prawo do przenoszenia danych – czyli prawo żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym formacie (np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu przez Ciebie administratorowi;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przy czym tylko wtedy, gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes i zaistniałyby inne okoliczności opisane w RODO.
9. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane dla celów związanych z rekrutacją będą przechowywane:

 • w ramach konkretnej, bieżącej rekrutacji – przez 36 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych;
 • jeśli zgodzisz się na udział w przyszłych rekrutacjach – przez 36 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych;
 • niezależnie od udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje – przez 36 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych, niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które Ty lub my moglibyśmy mieć względem siebie;
 • do momentu wycofania zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w inny sposób tak długo, jak długo my lub którakolwiek ze spółek z naszej Grupy zatrudnia pracowników lub współpracowników w obszarach, którymi jesteś zainteresowany (obszary takie zaznaczyłaś/zaznaczyłeś wysyłając nam ogólny formularz aplikacyjny dostępny na naszej stronie internetowej).

10. Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO to masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu kontrolnego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub innej organizacji międzynarodowej?

Możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza UE/EOG (państwo trzecie), głównie w sytuacjach, gdy korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane. W przypadku, gdy dane osobowe są przesyłane poza UE/EOG, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą one podlegały profilowaniu.

Informacja o prywatności Sweco jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.sweco.pl/informacja-o-prywatnosci.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas.