Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

 • Dobór źródeł finansowania inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
 • Szkolenia
 • Model dochodowy
 • Doświadczenie
 • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Pełen zakres usług od momentu przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:

 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników (w tym: studium wykonalności wraz z analizą finansową),
 • analiza finansowa obejmująca analizy: wielokryterialną w celu wyboru optymalnego wariantu, trwałości, ryzyka, wrażliwości, kosztów i korzyści – w zależności od wymogów konkursowych,wsparcie w pozyskaniu wymaganych załączników,
 • pomoc na etapie oceny formalnej i merytorycznej,
 • wsparcie przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje (w tym przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie, doradztwo w negocjowaniu warunków umowy).

Karta usług – Pozyskiwanie dofinansowania

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu