Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

 • Dobór źródeł finansowania inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
 • Szkolenia
 • Model dochodowy
 • Doświadczenie
 • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna

 • przygotowanie do wdrażania i realizacji Projektu - weryfikacja procedur, regulaminów wraz z analizą struktury zespołu realizującego Projekt,
 • wsparcie na etapie prowadzenia postępowań przetargowych dla przewidzianych do udzielenia w ramach Projektu zamówień, w tym pomoc w opracowaniu SIWZ,
 • doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami,
 • doradztwo w zakresie finansowo-księgowym, rekomendacje i zalecenia dotyczące ewidencji księgowej,
 • prowadzenie rozliczenia i sprawozdawczości Projektu (w tym: wnioski o płatność, sprawozdania i raporty, harmonogramy płatności, plany finansowania),
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym, w szczególności pod kątem kwalifikowalności wydatków,
 • doradztwo dotyczące wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych,
 • doradztwo w zakresie monitoringu efektu ekologicznego,
 • przygotowanie do audytów i kontroli, pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • wsparcie przy rozliczaniu końcowym projektu.

Karta usług – Pomoc Techniczna

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu