Krajowy Program Ochrony Wód Morskich

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich (KPOWM) jest dokumentem strategicznym, którego konieczność opracowania nakłada na kraje członkowskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Dla przedmiotowej inwestycji, realizowanej według warunków kontraktowych, Sweco Consulting zostało zaangażowane do pełnienia funkcji Lidera konsorcjum

W Skrócie

Zadanie: Krajowy program ochrony wód morskich

Miejsce wykonania: Poznań/Warszawa

Klient: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Termin rozpoczęcia: listopad 2015

Termin zakończenia: kwiecień 2016

Rola: Konsultant, lider konsorcjum

O projekcie

Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, uznana za strategiczną dla naszego kraju, zgodna z planami ochrony wód morskich. Podstawowym celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

W ramach niniejszego programu działania podstawowe obejmują następujące kategorie: działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne oraz kontrolne. W ramach prac planistycznych rozpatrzono i w uzasadnionych przypadkach uwzględniono działania zaproponowane przez m.in. ministrów właściwych do spraw: gospodarki morskiej, rybołówstwa, rolnictwa, obrony narodowej oraz zdrowia, a także działania zgłoszone w przez Polskę w ramach prac grupy HELCOM Interssesional Group for MSFD Programme of Measures. Projekty planów i programów (oraz wszelkie ich modyfikacje), które potencjalnie mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, w tym na ludzi oraz cenne gatunki i siedliska - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podlegają m.in. ocenie pod kątem ryzyka wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Sweco Consulting, będąc Liderem konsorcjum, zarządza procesem metodologicznym. Poprzez doświadczenie ekspertów przeprowadziło weryfikację techniczną i ekonomiczną działań w celu określenia działań najbardziej efektywnych. Wiele z zaproponowanych działań pozwoliło na zgłębienie posiadanej wiedzy, a także na bezpośredni kontakt z jednostkami odpowiedzialnymi za zaproponowane działania. Wszystkie działania rekomendowane w programie ochrony wód morskich zostały ocenione jako pozytywne lub neutralne dla środowiska naturalnego.

Osoby do kontaktu