Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I (rzeka Nysa)

Sweco opracowało projekt budowlany pn. "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa". Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu miasto Wrocław, Nysa oraz okolice zyskały nowoczesne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zleceniodawcą był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

w skrócie

Zadanie:
Projekt budowlany "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami"

Zleceniodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Miejsce wykonania:
rzeka Nysa, województwo opolskie

Czas trwania projektu:
04.2010 - 11.2014

O projekcie

Celem prac jest:

 • znacząca poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego zurbanizowanych terenów położonych na odcinku Nysy Kłodzkiej, bezpośrednio poniżej zbiornika Nysa, uwzględniająca projektowane prace modernizacyjne zbiornika Nysa;
 • umożliwienie lepszego gospodarowania wodą w zakresie przepływów powodziowych na zbiorniku Nysa i pozostałych zbiornikach kaskady, dzięki możliwości bezpiecznego zrzucania do koryta Nysy Kłodzkiej znacznie większych niż dotychczas przepływów;
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, a w szczególności ochrony miasta Wrocławia wskutek stworzenia warunków umożliwiających zapobieganie wystąpieniu na Odrze przy ujściu Nysy Kłodzkiej nakładania się kulminacji fal powodziowych z górnej części zlewni Odry i z Nysy Kłodzkiej.

Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

 • kompleksowe działania w zakresie przebudowy i udrożnienia dla wyżej wymienionego koryta z międzywałem rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500), aby zwiększyć maksymalną przepustowość koryta rzeki;
 • udrożnienie koryta głównego rzeki na odcinku miejskim przez zwiększenie jego minimalnej szerokości do 50 m, likwidację występujących w korycie przeszkód, remont bądź wykonanie nowych ubezpieczeń brzegowych z likwidacją porostu roślinnego na brzegach;
 • wykonanie prac zabezpieczających w obrębie istniejących obiektów komunikacyjnych (mosty drogowe, most kolejowy, kładka dla pieszych) – przystosowujących je do zwiększonego przepływu;
 • udrożnienie międzywala przez likwidację wszelkich przeszkód terenowych utrudniających przepływ wód powodziowych oraz udrożnienie koryta rzeki Nysa Kłodzka na odcinku wiejskim. Wszystko to przez wycinkę drzew i krzewów z zachowaniem pojedynczych drzew wartościowych gatunków.
 • modernizację i przebudowę istniejących obwałowań oraz budowę nowych wałów i bulwarów ochronnych wraz z obiektami towarzyszącymi dla uzyskania niezbędnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miejskich Nysy;
 • przebudowę profilu podłużnego rzeki na odcinku miejskim przez likwidację istniejących jazów ruchomych: dachowego i przelewowo-zastawkowego, niesprawnych, o przestarzałej konstrukcji oraz zbyt wysoko położonych progach i wykonanie w ich miejsce nowych jazów klapowych w zmienionej lokalizacji, obniżonych progach i zamknięciach pracujących w systemie automatycznym, przystosowanych do zdalnego sterowania z centralnej sterowni w projektowanym budynku obsługi zbiornika, na podstawie wizualizacji odtwarzającej ich pracę;
 • przebudowę jazu stałego ze zwiększeniem jego światła o ok. 65%;
 • przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, energetycznych SN i NN oraz teletechnicznych kolidujących z projektowana inwestycją.

Zakres przedsięwzięcia

Budowla zrzutowa po modernizacji / fot. Sweco Engineering

Budowla zrzutowa po modernizacji / fot. Sweco Polska

 

Budynek obsługi zbiornika w rejonie budowli zrzutowej wraz z nową sterownią / fot. Sweco Polska

 • Budowa budynku socjalno-gospodarczego z magazynem dla załogi zbiornika, łącznie z hangarem dla sprzętu i maszyn do koszenia traw w pobliżu zapory.

Budynek socjalno-gospodarczy z magazynem dla załogi zbiornika / fot. Sweco Engineering

Budynek socjalno-gospodarczy z magazynem dla załogi zbiornika / fot. Sweco Polska

 • Budowa drogi eksploatacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi, biegnącej wzdłuż obwałowań cofkowych i bocznych do pompowni Zwierzyniec i Siestrzechowice o łącznej długości 12,56 km.

Droga eksploatacyjna wraz z obiektami towarzyszącymi / fot. Sweco Engineering

Droga eksploatacyjna wraz z obiektami towarzyszącymi / fot. Sweco Polska

 • Budowa mostu drogowego w ciągu drogi eksploatacyjnej nad korytem rzeki Widnej.
 • Budowa mostu technologicznego (o parametrach mostu drogowego) nad przelewem bocznym do planowanego kanału obiegowego (ulgi).

Most technologiczny / fot. Sweco Engineering

Most technologiczny / fot. Sweco Polska

 • Wykonanie nowego koryta Białki wzdłuż drogi do Białej Nyskiej wraz z obiektami towarzyszącymi.
 • Modernizacja części wlotowej do zbiornika z uwzględnieniem przebudowy rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej mostu drogowego w Otmuchowie na długości ok. 2,1 km.

Rzeka Nysa Kłodzka / fot. Sweco Engineering

Rzeka Nysa Kłodzka / fot. Sweco Polska

 • Budowa nowego, uzupełniającego obwałowania na lewym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika oraz modernizacja istniejących wałów cofkowych, w tym na dolnym odcinku kanału obiegowego zbiornika Otmuchów.

Obwałowanie na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika / fot. Sweco Engineering

Obwałowanie na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika / fot. Sweco Polska

 • Odbudowa stopnia stałego przy cukrowni w Otmuchowie.

Stopień stały przy cukrowni w Otmuchowie / fot. Sweco Engineering

Stopień stały przy cukrowni w Otmuchowie / fot. Sweco Polska

 • Budowa przepławki przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa.

Przepławka przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa / fot. Sweco Engineering

Przepławka przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa / fot. Sweco Polska

osoba do kontaktu

 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Biura Kraków
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść