Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I (rzeka Nysa)

Projekt budowlany pn. "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa" został opracowany przez Sweco Engineering. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu miasto Wrocław, Nysa oraz okolice zyskają nowoczesne zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zleceniodawcą był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

w skrócie

Zadanie:
Projekt budowlany "Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami"

Zleceniodawca:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Miejsce wykonania:
rzeka Nysa, województwo opolskie

O projekcie

Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

 • kompleksowe działania w zakresie przebudowy i udrożnienia dla wyżej wymienionego koryta z międzywałem rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500), aby zwiększyć maksymalną przepustowość koryta rzeki;
 • udrożnienie koryta głównego rzeki na odcinku miejskim przez zwiększenie jego minimalnej szerokości do 50 m, likwidację występujących w korycie przeszkód, remont bądź wykonanie nowych ubezpieczeń brzegowych z likwidacją porostu roślinnego na brzegach;
 • wykonanie prac zabezpieczających w obrębie istniejących obiektów komunikacyjnych (mosty drogowe, most kolejowy, kładka dla pieszych) – przystosowujących je do zwiększonego przepływu;
 • udrożnienie międzywala przez likwidację wszelkich przeszkód terenowych
  utrudniających przepływ wód powodziowych oraz udrożnienie koryta rzeki Nysa Kłodzka na odcinku wiejskim. Wszystko to przez wycinkę drzew i krzewów z zachowaniem pojedynczych drzew wartościowych gatunków.
 • modernizację i przebudowę istniejących obwałowań oraz budowę nowych wałów i bulwarów ochronnych wraz z obiektami towarzyszącymi dla uzyskania niezbędnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miejskich Nysy;
 • przebudowę profilu podłużnego rzeki na odcinku miejskim przez likwidację istniejących jazów ruchomych: dachowego i przelewowo-zastawkowego, niesprawnych, o przestarzałej konstrukcji oraz zbyt wysoko położonych progach i wykonanie w ich miejsce nowych jazów klapowych w zmienionej lokalizacji, obniżonych progach i zamknięciach pracujących w systemie automatycznym, przystosowanych do zdalnego sterowania z centralnej sterowni w projektowanym budynku obsługi zbiornika, na podstawie wizualizacji odtwarzającej ich pracę;
 • przebudowę jazu stałego ze zwiększeniem jego światła o ok. 65%;
 • przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
  energetycznych SN i NN oraz teletechnicznych kolidujących z projektowana inwestycją.

Celem prac podejmowanych w ramach rozpatrywanego przedsięwzięcia jest:

 • znacząca poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego zurbanizowanych terenów położonych na odcinku Nysy Kłodzkiej bezpośrednio poniżej zbiornika Nysa, uwzględniająca projektowane prace modernizacyjne zbiornika Nysa,
 • umożliwienie lepszego gospodarowania wodą w zakresie przepływów powodziowych na zbiorniku Nysa i pozostałych zbiornikach kaskady, dzięki możliwości bezpiecznego zrzucania do koryta Nysy Kłodzkiej znacznie większych niż dotychczas przepływów,
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, a w szczególności ochrony miasta Wrocławia wskutek stworzenia warunków umożliwiających,
 • zapobieganie wystąpieniu na Odrze przy ujściu Nysy Kłodzkiej nakładania się kulminacji fal powodziowych z górnej części zlewni Odry i z Nysy Kłodzkiej.

Zakres przedsięwzięcia

Budowla zrzutowa po modernizacji / fot. Sweco Engineering

Budowla zrzutowa po modernizacji / fot. Sweco Engineering

 

Budynek obsługi zbiornika w rejonie budowli zrzutowej wraz z nową sterownią / fot. Sweco Engineering

 • Budowa budynku socjalno-gospodarczego z magazynem dla załogi zbiornika, łącznie z hangarem dla sprzętu i maszyn do koszenia traw w pobliżu zapory.

Budynek socjalno-gospodarczy z magazynem dla załogi zbiornika / fot. Sweco Engineering

Budynek socjalno-gospodarczy z magazynem dla załogi zbiornika / fot. Sweco Engineering

 • Budowa drogi eksploatacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi, biegnącej wzdłuż obwałowań cofkowych i bocznych do pompowni Zwierzyniec i Siestrzechowice o łącznej długości 12,56 km.

Droga eksploatacyjna wraz z obiektami towarzyszącymi / fot. Sweco Engineering

Droga eksploatacyjna wraz z obiektami towarzyszącymi / fot. Sweco Engineering

 • Budowa mostu drogowego w ciągu drogi eksploatacyjnej nad korytem rzeki Widnej.
 • Budowa mostu technologicznego (o parametrach mostu drogowego) nad przelewem bocznym do planowanego kanału obiegowego (ulgi).

Most technologiczny / fot. Sweco Engineering

Most technologiczny / fot. Sweco Engineering

 • Wykonanie nowego koryta Białki wzdłuż drogi do Białej Nyskiej wraz z obiektami towarzyszącymi.
 • Modernizacja części wlotowej do zbiornika z uwzględnieniem przebudowy rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej mostu drogowego w Otmuchowie na długości ok. 2,1 km.

Rzeka Nysa Kłodzka / fot. Sweco Engineering

Rzeka Nysa Kłodzka / fot. Sweco Engineering

 • Budowa nowego, uzupełniającego obwałowania na lewym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika oraz modernizacja istniejących wałów cofkowych, w tym na dolnym odcinku kanału obiegowego zbiornika Otmuchów.

Obwałowanie na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika / fot. Sweco Engineering

Obwałowanie na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w cofce zbiornika / fot. Sweco Engineering

 • Odbudowa stopnia stałego przy cukrowni w Otmuchowie.

Stopień stały przy cukrowni w Otmuchowie / fot. Sweco Engineering

Stopień stały przy cukrowni w Otmuchowie / fot. Sweco Engineering

 • Budowa przepławki przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa.

Przepławka przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa / fot. Sweco Engineering

Przepławka przy zaporze prawostronnej zbiornika Nysa / fot. Sweco Engineering

osoba do kontaktu