Obwodnica Gdowa

Gdów jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Niewielka odległość od Aglomeracji Krakowskiej oraz stwarzanie preferencyjnych warunków dla inwestorów znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy. Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest zwiększenie się liczby użytkowników dróg. W centrum Gdowa krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 966 i nr 967. Tworzą one układ komunikacyjny prowadzący do terenów inwestycyjnych.

W skrócie

Zadanie: 
Budowa obwodnicy Gdowa etap I

Miejsce wykonania:
Gdów

Klient:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Rola: 
Projektant

Termin rozpoczęcia: 
11.2007

Termin zakończenia: 
11.2012

O projekcie

W przedmiotowej inwestycji, Sweco Consulting na zlecenie zamawiającego, odpowiedzialne była za wykonanie wielobranżowego projektu, na podstawie którego uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa obejmowała m.in.: branże drogową, obiekty inżynierskie, kanalizację deszczową, wodociągową, branżę energetyczną, branżę teletechniczną, branżę gazową.

W ramach zamówienia opracowano również: dokumentację geologiczną – inżynierską, operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, projekt organizacji ruchu, kosztorysy inwestorskie w/w branż, przedmiary robót w/w branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w/w branż.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawiła się dostępność do terenów inwestycyjnych: (Krakowska SSE „Krakowski Park Technologiczny” – obszar Gdów, Strefa Przemysłowa „Zielone Dobczyc”, Strefa Inwestycyjna „Dolne Przemieście” w Myślenicach, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej) i stref turystycznych: w Wieliczce, Bochni, Dobczycach i Myślenicach, zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo pieszych, zmniejszyła się emisja hałasu i wibracji w centrum Gdowa, został skrócony czasu przejazdu, a komfortu podróży uległ znacznej poprawie.

Osoby do kontaktu

  • Bartosz
    Dzieża
    Dyrektor Działu Infrastruktura Miejska
    +48607969946
    Jlśyvw jvnqbzbść