Projekt przebudowy Drogi Krajowej nr 73 w Tarnowie

Na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz firmy Strabag Infratruktura Południe Sweco Engineering opracowuje projekt przebudowy drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 - etap I i II w Tarnowie. Nasi inżynierowie dbają, aby zastosowane rozwiązania upłynniły ruch kołowy w Tarnowie oraz były przyjazne dla środowiska, mieszkańców oraz osób podróżujących tranzytem.

w skrócie

Zleceniodawca:
ZDiK Tarnów

Zadanie:
Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 1+555.99 do km 2+803.77 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z rozbudową i przebudową dróg gminnych oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Tarnowie

Zleceniodawca:
Strabag Infrastruktura Południe

Zadanie:
Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 0+590 do km 1+555.99 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z budową miejsc postojowych, przebudową i budową dróg gminnych oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Tarnowie 

Rozpoczęcie projektu:
sierpień 2016 (ZDiK)
wrzesień 2016 (Strabag)

Planowane zakończenie projektu:
październik 2018 (ZDiK)
maj 2018 (Strabag)

o projekcie

Projekt obejmuje modernizację ulicy Lwowskiej w Tarnowie, trasy wylotowej na wschód, łączącej się z drogą krajową nr 94, prowadzącą w kierunku Pilzna. Obecnie brakuje na niej dogodnych rozwiązań zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych.

Inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącej ulicy jednojezdniowej dwupasowej o dodatkowy pas w środku, służący do obsługi działek, usytuowanych po obu stronach ulicy poprzez umożliwienie pojazdom bezpiecznego wykonywania manewrów włączania się i wyłączania z ruchu. Ulica na całej długości zostanie wyposażona w ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki, oddzielone od jezdni pasem zieleni,  a w przypadku jego braku ruch pieszy będzie zabezpieczony od strony jezdni za pomocą specjalnych wygrodzeń.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej z ulicą Karpacką, obejmująca poszerzenie wlotów, wprowadzenie oddzielnego pasa do obsługi relacji lewoskrętnych oraz wprowadzenie sygnalizacji świetlnej.
Rozbudowa ulicy wiąże się z niezbędną przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej, które kolidują z projektowaną inwestycją oraz budową nowych sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i kanalizacyjnych oraz obiektów z zakresu telematyki (stacja dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu).

Wprowadzona wyraźna segregacja poszczególnych grup użytkowników drogi, oddzielenie grup pieszych i rowerowych od pojazdów samochodowych pasem zieleni  lub wygrodzeniami, przebudowa istniejącego skrzyżowania i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów oraz redukcję potencjalnych punktów kolizji. Podniesione zostaną również walory estetyczne okolicy, a przestrzeń publiczna będzie harmonijnie wpasowana w strefę zurbanizowaną.

W zakres usług wykonywanych przez Sweco Engineering na odcinku od km 1+555.99 do km 2+803.77 ul. Lwowskiej, na zlecenie Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, weszło opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W zakres usług wykonywanych przez Sweco Engineering na odcinku od km 0+590 do km 1+555.99 ul. Lwowskiej, na zlecenie firmy Strabag Infrastruktura Południe, weszło opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej oraz elementów systemu ITS, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kierowanie projektem i koordynację całości prac projektowych na etapie procesu projektowego w imieniu firmy Strabag Infrastruktura Południe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoba do kontaktu

  • Paweł
    Chowaniec
    Dyrektor Działu Infrastruktura
    Jlśyvw jvnqbzbść