Projekt zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice”

Prawidłowo zaprojektowane suche zbiorniki przeciwpowodziowe mają za zadanie przechwycić fale powodziowe. Zbiornik "Krosnowice" zniweluje zagrożenie w dolinie potoku Duna poniżej zapory, chroniąc tym samym miejscowość Krosnowice przed zalaniem, a także, razem z pozostałymi zbiornikami w Kotlinie Kłodzkiej, zmniejszy zagrożenie powodziowe miasta Kłodzka. Powstaje on na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a wykonania dokumentacji projektowej podjął się Zespół Hydrotechniczny Sweco Engineering pod kierownictwem projektanta Marcina Balickiego.

W skrócie

Zadanie: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krosnowice na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice", wraz z uzyskaniem: Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Pozwolenia Wodnoprawnego oraz Decyzji o zgodzie na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Miejsce wykonania: 
Potok Duna w pobliżu Krosnowic w woj. dolnośląskim

Zleceniodawca: 
Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Obecny etap: 
Zakończono prace projektowe, rozpoczęto uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji realizacyjnej

Termin rozpoczęcia projektu: 
grudzień 2012

Wdrożenie: 
2016

Planowane zakończenie: 
2019

O projekcie

Zbiornik przeciwpowodziowy „Krosnowice” ma za zadanie przechwycić i zredukować falę powodziową na potoku Duna, który jest dopływem rzeki Nysa Kłodzka. Ochroni tym samym miejscowość Krosnowice i tereny w pobliżu, a także, razem z pozostałymi zbiornikami w Kotlinie Kłodzkiej, dolinę samej Nysy Kłodzkiej i miasto Kłodzko, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo.

Dodatkowo, aby móc szybko reagować na zbliżające się niebezpieczeństwo, obiekt będzie posiadał nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Jak mówi Marcin Balicki: „Zbiornik Krosnowice wyróżnia się innowacyjnością. Będzie on w pełni zautomatyzowany, działający samoczynnie, z możliwością zdalnego odczytu danych i sterowania zarówno z lokalnego centrum zarządzania zbiornikami w Kotlinie Kłodzkiej, jak i z centrali RZGW we Wrocławiu”.

Cechą charakterystyczną suchego zbiornika retencyjnego, jakim jest zbiornik „Krosnowice” jest to, że potok swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i spusty denne, do czasu gdy przepływ staje się większy od ich zdolności przepustowych, czyli w czasie powodzi. Większe dopływy są wtedy magazynowane w zbiorniku, a największe fale powodziowe mogą się przelewać przez przelew powierzchniowy. Po przejściu fali następuje stopniowe opróżnienie zbiornika.

W czasie, kiedy nie będzie zagrożenia powodziowego, możliwe jest normalne wykorzystywanie czaszy zbiornika rolniczo np. jako pastwiska. Zbiornik obniża przepływy powodziowe do wartości przepływu nieszkodliwego, tj. niepowodującego podtopień.

Czytaj dalej

Zbiornik przeciwpowodziowy Krosnowice. Widok z lewego brzegu

Parametry techniczne

Według założeń koncepcyjnych Zbiornik „Krosnowice” tworzyć będzie zapora zlokalizowana w km 1+120 rz. Duny zamykająca zlewnię 33,6 km2. Założono następujące parametry techniczne planowanego zbiornika i zapory:

Czytaj dalej

Zbiornik przeciwpowodziowy Krosnowice. Zlewnia

Osoba do kontaktu