Projekt wału eksperymentalnego w Czernichowie

Głównym celem tego innowacyjnego projektu jest umożliwienie opracowania kompleksowego systemu wspierającego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Efektem będzie zapewnienie aktualnych informacji o procesach zachodzących w ziemnych obwałowaniach przeciwpowodziowych. Dzięki opracowanemu w wyniku tego projektu systemowi, mieszkańcy terenów chronionych obwałowaniami w porę zostaną poinformowani o zagrożeniu powodziowym. To wyjątkowe w skali Europejskiej zadanie, realizowane jest przy współpracy specjalistów ze Sweco Engineering z partnerami z ośrodków badawczych AGH.

W skrócie

Zadanie:
Projekt budowlany wału eksperymentalnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz projekt rozbiórki wału po zakończeniu badań

Miejsce wykonania: 
Teren Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowań rzeki Wisły

Zleceniodawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Partnerzy:
Katedra Informatyki AGH, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Neosentio

Rozpoczęcie projektu:
lipiec 2013

Wdrożenie:
trwa

Planowane ukończenie: 
lipiec 2017

O projekcie

Celem projektu są badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia. Skuteczne monitorowanie stanu obwałowań przeciwpowodziowych, to większe bezpieczeństwo dla ludzi mieszkających na terenach zalewowych, a także efektywniejsza dystrybucja środków na utrzymanie obwałowań przeciwpowodziowych.

Lokalizacja wału eksperymentalnego"Niewątpliwie projekt ten wyróżnia skala przedsięwzięcia" - mówi Jarosław Maciaś,  Projektant Sweco Engineering. - "Zrealizowany wał eksperymentalny jest stanowiskiem badawczym w skali 1:1, wyposażonym w szeroki wachlarz czujników umożliwiających pomiar i obrazowanie dynamiki zjawisk zachodzących w obwałowaniu".

Wszystko to pozwoli określić dokładne i ekonomiczne metody monitoringu, efektywne sposoby pomiaru i przesyłu danych, stworzyć modele symulacyjne, a docelowo - określi wytyczne platformy informatycznej, zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Zadania

1. Badania geotechniczne i geofizyczne podłoża zbudowanego wału eksperymentalnego oraz w otoczeniu i korpusie wybranych do badań istniejących wałów przeciwpowodziowych.

2. Eksperymenty pomiarowe na wybudowanym wale eksperymentalnym i istniejących wałach przeciwpowodziowych.

3. Opracowanie numerycznego modelu najczęściej występujących typów wałów w dorzeczu Górnej Wisły.

4. Opracowanie dynamicznego modelu zachowania się wałów w oparciu o mierzone parametry na potrzeby oceny stanu wałów w sytuacjach prognozowanych obciążeń.

5. Innowacyjne zasady projektowania opomiarowania wałów przeciwpowodziowych.

6. Dobór i opracowanie założeń konstrukcji sond pomiarowych na potrzeby monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych.

7. Dobór i opracowanie założeń konstrukcji sieci czujników współpracujących z sondami pomiarowym.

8. Opracowanie platformy komunikacyjnej systemu.

9. Opracowanie centralnego systemu monitorowania.

10. Opracowanie podsystemu zarządzania siecią pomiarową.

11. Zarządzanie danymi w systemie monitorowania.

12. Opracowanie testowej implementacji podsystemu oceny stanu wałów oraz prognozowania stanu wałów.

13. Opracowanie podsystemu wizualizacji i wspierania podejmowania decyzji.

14. Opracowanie efektywnej, skalowalnej platformy informatycznej systemu.

Jak informuje Jarosław Maciaś: "Realizujemy obecnie zadanie 5 – Innowacyjne zasady projektowania opomiarowania wałów przeciwpowodziowych".

Cel zadania nr 5 

1. Opracowanie wytycznych projektowania niezbędnego wyposażenia nowych i istniejących wałów przeciwpowodziowych  w urządzenia kontrolno-pomiarowe

  • optymalizacja doboru rodzaju urządzeń kontrolno-pomiarowych i ich rozmieszczenia w zależności od typu konstrukcji i klasy ważności wału;
  • przeprowadzenie badań dotyczących wymaganego zakresu parametrów pozyskiwanych przez system monitoringu,  niezbędnych dla określenia lokalizacji, dynamiki i stopnia natężenia procesów zagrażających bezpieczeństwu obwałowań

2. Określenie niezbędnych standardów badań geotechnicznych dla potrzeb monitoringu obwałowań w zależności od ich klasy ważności.

3. Opracowanie wstępnych rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Podzadania wchodzące w zakres zad. 5:

1. Opracowanie wytycznych projektowania niezbędnego wyposażenia projektowanych i istniejących wałów przeciwpowodziowych w urządzenia kontrolno-pomiarowe niezbędne dla systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych.

2. Opracowanie wytycznych dotyczących zakresu badań geotechnicznych niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania urządzeń pomiarowo kontrolnych istniejących i projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

3. Opracowanie wstępnych rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Projekt jest realizowany na terenie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowań rzeki Wisły. Rozpoczął się w lipcu 2013 roku, obecnie trwa jego wdrożenie. Planowane ukończenie to lipiec 2017 roku.

 

Wał eksperymentalny w Czernichowie. Widok

osoba do kontaktu