Projekt zabezpieczeń przeciwerozyjnych w Baligrodzie

Sweco na zlecenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Baligród, wykonało dokumentację projektową zabezpieczeń przeciwerozyjnych na leśnych terenach górskich. Celem prac była przede wszystkim ochrona cieków i leśnych szlaków przed nadmierną erozją powodowaną przez wezbrania powodziowe. Zrealizowany przez nas projekt jest częścią kompleksowej adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

W skrócie

Projekt:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy przepustów, budowy brodów, mostków i dylowanek oraz zabudowy skarp, służących przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród

Zakres usług:
Projekt budowlany i wykonawczy
Przedmiar robót
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Nadzór autorski

Klient:
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród

Start projektu:
10/2017

Zakończenie etapu projektowego:
12/2018

O projekcie

"Zalania są obecnie przyczyną dużych utrudnień w dostępie do obszarów leśnych. Dzięki realizacji projektu, oprócz zmniejszenia zagrożenia erozją, zwiększy się również bezpieczeństwo powodziowe na tych terenach oraz ich dostępność dla turystów czy grzybiarzy. Na etapie projektu przewidziany jest też monitoring środowiska" – mówi Jarosław Maciaś, Główny Projektant ze Sweco.

Nasi inżynierowie opracowali kompletną dokumentację projektową dla budowy lub przebudowy przepustów, budowy mostków, dylowanek i brodów oraz umocnienia brzegów wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych wniosków dla wymaganych zgód i decyzji administracyjnych, a także udzielali wsparcia Inwestorowi w całym procesie administracyjnym. Zamówienie obejmowało również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Jak podkreślają projektanci Sweco – "Piękno bieszczadzkiej przyrody warte jest ochrony i zrobimy wszystko, aby zaproponowane przez nas rozwiązania były optymalne dla środowiska naturalnego".

Bobrowe Jeziorko - fot. Marcin Scelina, Nadleśnictwo Baligród

Bobrowe Jeziorko / fot. Marcin Scelina, Nadleśnictwo Baligród

Historia Nadleśnictwa Baligród

Nadleśnictwo Baligród utworzone zostało 24 września 1944 roku, po wyzwoleniu Baligrodu i okolic przez Armię Czerwoną. W trakcie walk z UPA w latach 1945-1948 wszelka działalność gospodarcza na tych terenach była niemożliwa. Personel leśny był częściowo ewakuowany z miejsc zagrożonych napadami, a gajowi pełnili często rolę przewodników oddziałów LWP przeczesujących góry.

Pozyskiwanie drewna można było rozpocząć dopiero w 1948 roku, zaczynając od drzewostanów położonych w pobliżu dróg. Wywóz drewna zapewniały amerykańskie samochody ciężarowe z demobilu. W roku 1949 zaczęto akcje zalesiania gruntów rolnych, nawet III i IV klasy, na terenach wysiedlonych wsi. Duże powierzchnie porolne zalesiały się samosiewem sosny rodzimej i olszą szarą.

W kolejnych latach leśnicy budowali drogi, gajówki, leśniczówki i osady pracowników leśnych i przejmowali coraz lepszą kontrolę nad swym bogatym gospodarstwem. W roku 1953 z części Nadleśnictw Baligród i Cisna utworzono Nadleśnictwo Wołkowyja, (późniejsze Bukowiec). W roku 1973 ona Nadleśnictwa zostały połączone pod nazwą Nadleśnictwo Baligród i w takim kształcie funkcjonuje do dzisiaj.

Obecnie jest to jeden z piękniejszych terenów przyrodniczych, gdzie występują rzadkie gatunki fauny i flory.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r., w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Źródło: Strona internetowa Nadleśnictwa Baligród.

Aby obejrzeć więcej zdjęć i filmów z malowniczego Nadleśnictwa Baligród, zapraszamy na facebookową stronę www.facebook.com/NadlesnictwoBaligrodLasyPanstwowe/ 

 

Bieszczadzki potok - fot. Marcin Scelina, Nadleśnictwo Baligród

Bieszczadzki potok / fot. Marcin Scelina, Nadleśnictwo Baligród

Jeziorko Bobrowe - fot. Mariusz Mario Szczerba, Nadleśnictwo Baligród

Jeziorko Bobrowe / fot. Mariusz Mario Szczerba, Nadleśnictwo Baligród

Osoby do kontaktu