Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz ciągła jej poprawa stanowią jeden z najważniejszych czynników decydujących o zrównoważonym i stabilnym rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów. Głównym celem projektu jest realizacja najpilniejszych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na wybranych obszarach dorzecza dwóch największych polskich rzek: Wisły i Odry.

W skrócie

Zadanie: Projek Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zadanie 5.4.

Miejsce wykonania: zachodnia Polska

Klient: RZGW Wrocław, RZGW Szczecin

Termin rozpoczęcia: 11.2016

Termin zakończenia: 78 miesięcy od daty rozpoczęcia

Rola: Nadzór projektowo – konstrukcyjny nad robotami, Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna

O projekcie

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły przewiduje realizację najpilniejszych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na wybranych obszarach dorzecza dwóch największych polskich rzek, Wisły i Odry.

Przewiduje budowę lub modernizację infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz realizację związanych z tym działań na trzech wyodrębnionych obszarach: (i) Środkowa i Dolna Odra; (ii) Kotlina Kłodzka, tj. dorzecze Nysy Kłodzkiej oraz (iii) wybrane fragmenty dorzecza Górnej Wisły, w tym zwłaszcza obszar Krakowa i Sandomierza oraz tereny usytuowane w zlewniach Raby i Sanu. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bezpośredniej bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez ok. 15,1 mln osób – są to mieszkańcy gmin, miejscowości i miast, które w przeszłości w dużym stopniu ucierpiały z powodu znacznych szkód i strat powodziowych lub są narażone na wysokie ryzyko powodzi. 

Cały Projekt składa się z pięciu głównych komponentów. W ramach zadania 5.4 JV Sweco w składzie: Sweco Consulting sp. z o.o - lider Joint Venture, Sweco Nederland B.V. – partner odpowiedzialne będzie za realizację trzech z nich:

 • Komponent 1. Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry (z wyłączeniem obszarów na terenie województwa Zachodniopomorskiego)
 • Komponent 2. Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
 • Komponent 4. Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez Bank Światowy. Wybór konsultanta wsparcia technicznego realizowany był w oparciu o procedurę Banku: QCBS (Quality and Cost Based Selection) gdzie jakość (oferta techniczna) stanowiła 80% wagi punktowej, a koszty (oferta finansowa) 20% wagi punktowej. Nasza oferta zdobyła najwyższą ocenę zarówno w części technicznej jak i finansowej.

 • Narcyz
  Stefańczyk
  DYREKTOR BIURA REGIONALNEGO ZACHÓD - PÓŁNOC
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Jacek
  Jędrzejczyk
  Dyrektor Projektu/ Inspektor Nadzoru
  +48607962425
  Jlśyvw jvnqbzbść