Spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie

Sweco Consulting wraz ze Sweco GmbH zostało zaangażowane do realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

W Skrócie

Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

Miejsce wykonania: Warszawa

 

Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie

Termin rozpoczęcia: 06.2016

Termin zakończenia: 11.2020

Rola: Usługi projektowe

Opis projektu

Będzie to największa spalarnia odpadów komunalnych w Polsce, która po przebudowie osiągnie wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie.

Zaprojektowane zostaną dwie linie termicznego przekształcania odpadów o wydajności 17 Mg/h każda z układem oczyszczania spalin, odprowadzania żużli i stałych produktów oczyszczania spalin, węzłem odzysku energii, węzłami waloryzacji żużli, stabilizacji i zestalania. Instalacja będzie mogła pracować 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyspozycyjność instalacji wynosić będzie min. 7800 h na rok dla każdej linii. Linie będą mogły pracować niezależnie od siebie. System oczyszczania spalin oparty będzie na metodzie SNCR.

Instalacja waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych będzie miała wydajność przerobu ponad 100 000 Mg żużli zakotłowych na rok.

Projektowana sortownia zastąpi istniejącą obecnie na terenie Zakładu instalację sortowania odpadów z selektywnej zbiórki. Wydajność linii zapewni przetwarzanie
10 000 Mg/r odpadów przy pracy jednozmianowej oraz 30 000 Mg/r przy pracy trzyzmianowej, z możliwością zwiększenia wydajności.

Realizacja Projektu ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Poprzez ich realizację możliwe będzie osiągnięcie poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i progu ilości odpadów dopuszczanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami (głównie Dyrektywa 99/31/WE), co wiąże się ze:

 • zmniejszeniem masy i objętości odpadów deponowanych na składowiskach;
 • znaczącą eliminacją składowania odpadów w stanie surowym;
 • racjonalnym zwiększeniem odzysku surowców;
 • uzyskiwaniem „zielonej energii” wytwarzanej w procesie kogeneracji ze spalania odpadów komunalnych;

oraz pośrednio:

 • efektywnym gospodarowaniem składowiskami;
 • ograniczeniem zagrożeń ekologicznych powodowanych przez składowiska.

Realizacja Projektu odbywać się będzie w ramach funkcjonująego zakładu, zarówno w zakresie termicznego przekształcania odpadów, jak też w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki. W trakcie budowy nowych obiektów Zamawiający zamierza nadal eksploatować w jak największym możliwym zakresie istniejące obiekty.

 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Andrzej
  Siarkiewicz
  Kierownik Projektu
  +48607961099
  Jlśyvw jvnqbzbść