Wrocławski Węzeł Wodny

Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, będącego częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, ma na celu poprawę ochrony życia i mienia społeczności zamieszkujących tereny zalewowe w górnym i środkowym biegu Odry w warunkach ekstremalnych powodzi – porównywalnych do tej, która wystąpiła w 1997 r. Jego głównym zadaniem jest modernizacja istniejących oraz budowa nowych obwałowań rzeki Odry wraz z towarzyszącą infrastrukturą na długości ok. 60 km, a także budowa kanału ulgi Odra-Widawa obejmująca modernizację i budowę obwałowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą na długości ok. 40 km.

W skrócie

Zadanie:
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Klient: 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Czas trwania projektu:
11.2009 - trwa 

 

Zakres usług: 
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu

O projekcie

Konsorcjum firm, którego liderem jest Sweco, w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z regułami Banku Światowego opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC, realizuje nadzór nad 6 kontraktami na roboty budowlane.

Zakres robót dotyczy 55 obiektów, wdrażanych w ramach dwóch komponentów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, które obejmują budowę lub przebudowę około 100 km wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowę 6 mostów. Wykonanie prac ma na celu przebudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza, z myślą o bezpiecznym przeprowadzeniu przez Wrocław fali powodziowej o przepływie 3100 m3/s, w tym 300 m3/s kanałem ulgi Odra – Widawa.

Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniem występujących na tym obszarze zasobów przyrody i stanu środowiska.

Wykonywane w ramach projektu działania mają nie tylko zapewnić skuteczną ochronę przed powodzią, ale również przyczynić się do poprawy stanu obszaru ekologicznego.

WWW1  

WWW2

Osoby do Kontaktu

  • Jacek
    Jędrzejczyk
    Dyrektor Projektu/ Inspektor Nadzoru
    +48607962425
    Jlśyvw jvnqbzbść