ZADANIE 5.3 PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej); oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły.

W skrócie

Zadanie: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zadanie 5.3

Miejsce wykonania: województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie

Klient: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZZMiUW) oraz Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (LZMiUW)

Termin rozpoczęcia: 03.2017

Termin zakończenia: 78 miesięcy od daty rozpoczęcia

Rola: Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu.

O projekcie

W ramach przedmiotowego zadania JV Sweco świadczyć będzie usługi: konsultingowe, nadzoru projektowo-konstrukcyjnego, zarządzania projektem, pomoc techniczną oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu tj.: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZZMiUW) oraz Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (LZMiUW).

Głównym celem ochrony przeciwpowodziowej na terenie objętym projektem ZZMiUW jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodą w dorzeczu Odry, w którym uwzględnione będą takie aspekty jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, sporządzenie prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrona czystości wód rzeki, środowiska przyrodniczego i kulturowego. Projekt w tej części składa się z następujących elementów inwestycyjnych:

 • 1A.1. Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II
 • 1A.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeką Odrą w km 726+400 - 727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III – stacja pomp
 • 1A.3 Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza

W ramach zadań inwestycyjnych wdrażanych przez (LZMiUW) realizowane będą następujące kontrakty:

 • 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli oraz poniżej Krosna Odrzańskiego
 • 1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

 • Narcyz
  Stefańczyk
  DYREKTOR BIURA REGIONALNEGO ZACHÓD - PÓŁNOC
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść