Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Inwentaryzacje i projekty zieleni

Dzięki naszym specjalistom inwentaryzacje oraz projekty zieleni stają się szybkie i bezproblemowe.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji drogowych i innych;
 • „plan wyrębu” drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji drogowych i innych;
 • projekt zieleni dla inwestycji;
 • projekty nasadzeń zastępczych wymaganych przez decyzję zezwalającą na usuniecie drzew i krzewów;
 • projekty zieleni dla inwestycji - zagospodarowanie przejść dla zwierząt.

W ramach inwentaryzacji, podczas prac terenowych, dokonuje się geodezyjnego pomiaru stanowiska drzew i krzewów, które następnie nanosi się na podkład mapowy, numerując poszczególne egzemplarze.

Dla każdego drzewa i krzewu określa się gatunek, wykonuje się pomiar obwodu (lub średnicy) pnia drzewa w centymetrach i powierzchni zajętej przez krzewy (w m2). Następnym krokiem jest wykonanie tabelarycznego wykazu zinwentaryzowanych drzew i krzewów.

Uwaga! W niektórych przypadkach w charakterystyce zinwentaryzowanego drzewa wymagane jest podanie wysokości i średnicy korony.

„Planu wyrębu” polega na analizie projektu budowlanego w zakresie konfliktu istniejącej (zinwentaryzowanej) zieleni z planowanymi robotami budowlanymi oraz wskazaniu drzew i krzewów, które muszą być usunięte z terenu inwestycji.

Uwzględnia się też stan zdrowotny drzew i krzewów, przeznaczając do usunięcia drzewa suche, zamierające, niebezpieczne itp. Następnie na planie sytuacyjnym, zawierającym projekt zagospodarowania terenu z naniesioną inwentaryzacją zieleni, zaznacza się drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia, a wyszczególnia się je w zmodyfikowanej tabeli inwentaryzacyjnej.

Wykonujemy również zestawienia ilościowe drzew do usunięcia w poszczególnych klasach grubości. Następnie wylicza się łączną powierzchnię roślinności do usunięcia. „Planu wyrębu” powinien zawierać też informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia na czas robót budowlanych drzew i krzewów, które nie będą usuwane z terenu inwestycji.

Dane te są niezbędne do kosztorysowania robót.

W ramach projektu zieleni nanosi się na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu symbole projektowanych drzew i krzewów z opisem wprowadzanych gatunków (np. systemem numerycznym) wraz z wymiarowaniem ich rozstawu - tzw. więźby.

Projekty zieleni dla inwestycji powinny zawierać plan zagospodarowani przejść dla zwierząt.

W drogowych projektach, w których zaprojektowane są przejścia dla zwierząt, projekt zieleni uwzględnia zagospodarowanie przejścia poprzez nasadzenia zieleni naprowadzającej i np. umiejscowienie osłon-kryjówek dla małych zwierząt oraz przeszkody uniemożliwiające wjazd pojazdów itp.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść