Woda i Środowisko naturalne

MINIMUM SZKÓD, MAKSIMUM WYKORZYSTANIA Współczesne miasta w nieunikniony sposób oddziałują na środowisko, jednak ich niekorzystny wpływ można do ograniczyć minimum. Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Świadczone usługi

 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Inwentaryzacje i projekty zieleni
 • Inżynieria wodna i środowiskowa, koordynacja sieci
 • Kanalizacja deszczowa
 • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
 • Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji
 • Monitoring środowiska naturalnego. Nadzory przyrodnicze
 • Oceny ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko
 • Oczyszczanie ścieków
 • Plany remediacji środowiska wodno-gruntowego
 • Pomiary ruchu drogowego wraz z przygotowaniem formularzy na potrzeby prognozy ruchu
 • Wody gruntowe i ochrona wód

Modelowania przestrzenne propagacji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Określenie wielkości emisji

W Sweco rozumiemy jak ważna jest ochrona przed zanieczyszczeniami. Jednak, aby dobrze przygotować plan ochrony, należy zbadać w jaki sposób rozchodzą się zanieczyszczenia. Nasi specjaliści wykonują profesjonalne modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł: punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Równie ważne są prawidłowo przeprowadzone obliczenia i modelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza. W ich ramach przygotowujemy:

 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty OOŚ, przed uzyskaniem Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • wnioski o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza;
 • wnioski do zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • raporty do KOBiZE (wg wzoru z rozporządzenia MŚ z 28 grudnia 2010 r.);
 • raportów do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 18 czerwca 2009 r.

Należy pamiętać!

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące instalację, za wyjątkiem instalacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130,poz. 881).

Dla jakich instalacji jest wymagane zgłoszenie:

 • instalacji energetycznych (o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW);
 • instalacji innych niż energetyczne (o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW);
 • instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych (o wydajności do 30 Mg na godzinę);
 • instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych (w ilości do 50 Mg);
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
 • instalacji stosowanych w gastronomii (przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę);
 • instalacji do oczyszczania ścieków;
 • zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 • dygestoriów wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 • garaży;
 • instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

/contentassets/efa44dd5bc3443e98625158d1b1375e5/580x370-water-and-enviroment-edit.jpg

Osoby do kontaktu

 • Piotr
  Szymczak
  Dyrektor Grupy Konsultingowej
  +48618649328
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Łukasz
  Trojnarski
  Starszy Konsultant
  +48 607 961 230
  Jlśyvw jvnqbzbść