Oświadczenie o ochronie danych

W Sweco szanujemy prywatność osób i uznajemy znaczenie danych osobowych powierzonych nam przez naszych klientów, naszych pracowników i inne strony. Naszym obowiązkiem jest - w odpowiedni i właściwy sposób - przetwarzać i chronić wszystkie dane osobowe zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

W skrócie, ogólne zasady ochrony danych osobowych w Sweco:

 1. W przejrzysty sposób przestrzegamy obowiązującego prawa dotyczącego prywatności.
 2. Ograniczamy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 3. Przetwarzamy wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy przetwarzanie ma wyraźną podstawę prawną.
 4. Rejestrujemy tylko niezbędne dane o osobach, zgodne z celem ich przetwarzania.
 5. Informujemy osoby, jakie dane osobowe zbieramy i jak te dane będą wykorzystywane.
 6. Traktujemy dane osobowe jako ściśle poufne i stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ich ochrony przed utratą lub bezprawnym przetwarzaniem.
 7. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub wymagane jest przez lokalne prawo.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych może stanowić wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, przeprowadzimy ocenę ryzyka dla ochrony danych i, w razie konieczności, podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 9. Nasze systemy i procesy wspierają ochronę danych osobowych. Dokumentujemy, że nasze systemy i procesy działają zgodnie z przeznaczeniem.
 10. W przypadku outsourcingu przetwarzania danych osobowych nakładamy zobowiązania umowne w celu ochrony tych danych.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych lub przetwarzaniem danych osobowych przez Sweco, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:

 • groupprivacyofficer@sweco.se – grupa Sweco
 • rodo@sweco.pl – Sweco Polska

Przeczytaj więcej w Oświadczeniu o ochronie danych w Sweco (wersja w języku angielskim)