0 of 0 dla ""

Odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie jest dla Sweco najwyższym priorytetem. Stawiamy sobie i naszym partnerom biznesowym wysokie standardy.

Odpowiedzialność dla wszystkich w Sweco

Inżynierowie, architekci i eksperci Sweco wspólnie z naszymi klientami pracują nad projektami, które mają wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na codzienne życie ludzi.

W naszej zdecentralizowanej organizacji nasi pracownicy mają dużą autonomię w prowadzeniu własnych projektów i relacji biznesowych. Z tą wolnością wiąże się wielka odpowiedzialność każdego pracownika Sweco za zrozumienie i przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i polityk Sweco.

Podejmujemy się tylko projektów, które uważamy za możliwe do zrealizowania w sposób etyczny biznesowo, z poszanowaniem praw człowieka i bez tolerancji dla pracy dzieci.

Wierzymy, że nasz wpływ na społeczeństwo osiągamy nie tylko dzięki rezultatom naszych projektów, ale także sposobowi, w jaki działamy jako biznes. Takich samych wysokich standardów oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

„Pracownicy Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo w skali globalnej. Wyniki są tak samo ważne, jak sposób, w jaki je osiągamy.”

Kodeks postępowania

Zatrudniając ponad 20 000 pracowników, pracujących przy 80 000 projektach na 70 rynkach na całym świecie, nasz Kodeks Postępowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​wszyscy są zgodni z naszym poglądem na etykę biznesową. Kodeks opisuje znaczenie prowadzenia działalności w sposób etyczny oraz sposób, w jaki pracujemy, aby zachować zgodność z naszymi wysokimi standardami i wymogami prawnymi. Wszyscy pracownicy muszą co roku przeczytać i podpisywać nasz Kodeks Postępowania.

Kodeks postępowania Sweco zapewnia zgodność z na przykład:

 • Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ;
 • Kodeksem etycznym sformułowanym przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC);
 • Zasadami ONZ Global Compact;
 • Zasadą zero tolerancji dla pracy dzieci
 • Lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi oszustw, korupcji i łapówek.

Inżynierowie i architekci Sweco pracują nad projektami, które mają wpływ na społeczeństwo i codzienne życie ludzi w skali globalnej. Wyniki są ważne, ale sposób, w jaki je osiągamy, jest równie ważny.

Jasność, przejrzystość i odpowiedzialność w tych ważnych sprawach mają fundamentalne znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu.

 1. Aby przeczytać nasz Kodeks Postępowania, kliknij tutaj;
 2. Aby przeczytać naszą Politykę w zakresie zapobiegania i zwalczania łapówkarstwa oraz korupcji, kliknij tutaj;
 3. Aby przeczytać naszą Politykę w zakresie prezentów i wydatków reprezentacyjnych, kliknij tutaj;
 4. Aby przeczytać naszą Politykę w zakresie sponsoringu, kliknij tutaj.

Linia ds. etyki Sweco (Sweco Ethics Line)

Linia ds. Etyki jest to usługa telefoniczna i internetowa, która umożliwia anonimowe zgłaszanie podejrzeń:

1.  postępowania niezgodnego z Kodeksem Postępowania Sweco

2. w kontekście związanym z pracą, informacji o niewłaściwym postępowaniu, jeżeli istnieje interes publiczny w ujawnieniu takiej informacji, lub

3. w kontekście związanym z pracą, informacji o zachowaniu sprzecznym z celem lub przeznaczeniem przepisów bezpośrednio obowiązującego prawa UE.

Jeżeli podejrzewasz postępowanie niezgodne z zasadami etycznymi i chcesz to zgłosić prosimy kliknij tutaj, następnie wpisz kod dostępu 09973. Zgłaszając podejrzenie poprzez Linię ds. etyki Sweco, działania następcze, dochodzenie oraz informacje zwrotne są przeprowadzane wewnętrznie przez upoważnione osoby lub podmioty Sweco.

Zgłoszenia 2. i 3. można również dokonywać za pośrednictwem zewnętrznych kanałów sprawozdawczych właściwych organów oraz, w stosownych przypadkach, instytucjom, organom lub agencjom UE. Podejmowanie dalszych kroków, dochodzenie i informacje zwrotne mają miejsce w takich raportach poprzez właściwy organ.

Ochrona ustawowa zgłaszającego jest taka sama, niezależnie od użytego kanału zgłoszenia.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Sweco przetwarza Twoje dane osobowe, gdy składasz zgłoszenie za pośrednictwem Ethics Line, kliknij tutaj.

Prywatność danych

W Sweco szanujemy prywatność osób fizycznych i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia danych osobowych powierzanych nam przez klientów, pracowników i inne osoby. Przestrzeganie przepisów RODO jest dla nas istotne, ponieważ niezadowolenie klientów, negatywna reklama, procesy sądowe czy ewentualne kary mogą wyrządzać naszemu przedsiębiorstwu szkody niemożliwe do naprawienia. Naszym obowiązkiem jest przetwarzanie i ochrona wszystkich danych osobowych w sposób odpowiedni i prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prywatności. Aby zapoznać się z zasadami informacją o prywatności Sweco należy kliknąć tutaj: Polityka Prywatności.

System Zarządzania
Przewodnik dla Partnerów Biznesowych

Sweco Polska posiada System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami ISO 9001:2015, którego integralną część stanowi Sweco Compliance Program – Program dla Partnerów Biznesowych.

System Zarządzania (SZ) obejmuje wszystkie działania podejmowane przez naszą organizację, które zapewniają, że:

 • Analizujemy czynniki wew. i zew. oraz relacje z interesariuszami wpływające na nasze funkcjonowanie;
 • Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami Sweco;
 • Realizując projekty kierujemy się Zasadami Etyki w Biznesie;
 • Dostarczamy Klientom usługi spełniające ich oczekiwania i potrzeby;
 • Ryzyko bhp jest eliminowane lub minimalizowane;
 • Czujemy się odpowiedzialni za środowisko.

Elementami ustanowionego, wdrożonego i poddawanego ciągłemu doskonaleniu SZ jest dokumentacja systemu i realizowane w oparciu o nią działania, a także niezbędne zasoby.

Sprawdź pełną treść Przewodnika dla Partnerów Biznesowych – SZ.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Wyślij nam swoje pytanie. Zapewniamy, że skontaktujesz się z odpowiednią osobą.