0 of 0 dla ""

Historia Sweco w Polsce

Historia Sweco w Polsce wydaje się być niezbyt długa, ponieważ szwedzka Grupa zakupiła pierwsze polskie firmy inżynieryjno-projektowe pod koniec 2010 roku. Są to jednak pozory. Firmę tworzą przede wszystkim ludzie, a Sweco postawiło na najlepszych w swojej dziedzinie: doświadczonych inżynierów, którzy pracowali w zasłużonych dla Polski firmach, tworząc infrastrukturę drogową i hydrotechniczną od początku lat 50 XX wieku. Przeczytaj jak staliśmy się największą w kraju firmą o tak kompleksowej ofercie.

Transforming society together – Grupa Sweco

Historia Sweco obejmuje ponad 130 lat i najlepiej o tym opowiadają nasze projekty oraz sposób, w jaki zmieniamy społeczeństwo wraz z naszymi klientami. Nasza wiedza i oferta stale ewoluowały, aby sprostać wymaganiom teraźniejszości i przyszłości. Dziś realizujemy dziesiątki tysięcy projektów w około 70 krajach na całym świecie. Łącząc różne umiejętności i perspektywy, możemy wspólnie z naszymi klientami osiągnąć najbardziej innowacyjne i zrównoważone rozwiązania.

Sweco w Polsce

Historia Sweco w Polsce wydaje się być niezbyt długa, ponieważ szwedzka Grupa zakupiła pierwsze polskie firmy inżynieryjno-projektowe pod koniec 2010 roku. Są to jednak pozory. Firmę tworzą przede wszystkim ludzie, a Sweco postawiło na najlepszych w swojej dziedzinie: doświadczonych inżynierów, którzy pracowali w zasłużonych dla Polski firmach, tworząc infrastrukturę drogową i hydrotechniczną od początku lat 50 XX wieku.

Sweco Engineering

KBPDiM „Transprojekt” Kraków

Historia rozpoczyna się w 1950 roku, kiedy to ówczesne Ministerstwo Komunikacji utworzyło Krakowską Ekspozyturę Centralnego Biura Studiów i Projektów Komunikacyjnych. W 1951 nowo utworzone Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego dokonało reorganizacji tworząc Centralne Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego oddział 2 w Krakowie, które w 1957 przekształciło się w samodzielne przedsiębiorstwo o nazwie: Krakowskie Biuro Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. Pod tą nazwą firma funkcjonowała do 1970 roku, w którym to zmieniono ją na: Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”. Było to także rok, kiedy z kilku niewielkich biur rozrzuconych po całym Krakowie, „Transprojekt” przeniósł się do nowego budynku przy ul. Mogilskiej 25, który był siedzibą główną Biura przez kolejnych 46 lat.

W początkowych latach istnienia Biuro składało się z dwóch Pracowni: Drogowej i Mostowej. Pracownia Drogowa znajdowała się nie tylko w Krakowie, ale też w Katowicach. W kolejnych latach rozszerzono działalność o Pracownię Geodezyjną, Pracownię Urządzeń oraz Zespół Sprawdzający. Głównym zadaniem „Transprojektu” była odbudowa zniszczonej, w skutek działań wojennych, sieci dróg i mostów. Sporą część opracowanej dokumentacji stanowiły również projekty dróg związanych z ważnymi krajowymi inwestycjami.

Od początku lat 60. przystąpiono do pierwszych projektów autostrad w Polsce (koncepcja autostrady Gliwice – Opole – Wrocław, a w latach późniejszych od Tarnowa do Wrocławia). Były to w naszym kraju prace pionierskie, głównie z powodów organizacyjnych. W toku projektowania rozwiązano szereg wyzwań związanych z realizacją tego typu inwestycji, np. sprawę ochrony środowiska naturalnego oraz wprowadzono elektroniczną technikę obliczeniową i geodezyjną. Jedną z pierwszych dróg zaprojektowanych w krakowskim „Transprojekcie” była droga Poronin – Morskie Oko.

W dorobku Biura jest także wiele projektów mostów, które do dziś stanowią jego wizytówkę, jak choćby jeden z pierwszych – żelbetowy most łukowy przez Wilczy Jar w Tresnej, mosty nad Dunajcem w Nowym Sączu i Zgłobicach, most Kotlarski nad Wisłą w Krakowie i wiele, wiele innych. Szczytowym osiągnięciem w latach 90. był bez wątpienia projekt autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica o długości około 160 km, na której znajduje się blisko 190 obiektów mostowych, w tym 120 istniejących, budowanych począwszy od lat 40. XX wieku.

W 1991 roku, po zmianach ustrojowych w Polsce, firma została sprywatyzowana (wykupiona przez pracowników) i rozpoczęła działalność jako spółka z o.o. oferując swoje usługi głównie na terenie południowej Polski, a w 2010 Biuro weszło w struktury szwedzkiej Grupy Sweco.

„Hydroprojekt” Kraków

W 2010 roku inna utytułowana firma projektowa została przejęta przez Sweco: „Hydroprojekt” Kraków sp. z o.o. Działalność firmy obejmowała swoim zasięgiem całe południe Polski, a zakresem opracowywanych dokumentacji – praktycznie wszystkie dziedziny budownictwa hydrotechnicznego.

Początek istnienia firmy przypada na kwiecień 1952 roku, kiedy Państwowe Kierownictwo Studiów dla Regulacji Rzek i Potoków Górskich (działające dotąd przy Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych w Krakowie) zostało wyodrębnione ze struktur tej instytucji i przekształcone w Oddział „Hydroprojektu” w Krakowie, jako jednostka terenowa, powstałego w resorcie żeglugi w listopadzie 1951 roku, państwowego Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie.

Biuro składało się z dwóch pracowni projektowych rozmieszczonych w różnych punktach Krakowa, jednak w 1958 roku, w związku z pracą nad skomplikowanym opracowaniem Planu Perspektywicznego Gospodarki Wodnej dla Śląsko-Krakowskiego Okręgu Przemysłowego (SKOP), powołano nową Pracownię III.

W następnych latach Oddział Hydroprojektu w Krakowie rozwijał się i podejmował coraz trudniejszych zagadnień o większym zasięgu terytorialnym, jednak w latach osiemdziesiątych, w związku z wprowadzeniem stanu wojennego i systematycznie pogarszającą się koniunkturą gospodarczą, Rada Pracownicza Biura podjęła decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do prywatyzacji Biura. Ponad dwuletnie żmudne działania doprowadziły w 1992 roku do likwidacji państwowego Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” i przekształcenia go w 5 samodzielnych, niezależnych od centrali prywatnych jednostek projektowych. Dotychczasowy Oddział Kraków usamodzielnił się i przekształcił w największą po „Hydroprojekcie” w Warszawie, niezależną, prywatną projektową firmę hydrotechniczną „Hydroprojekt” Kraków Sp. z o.o., która w 2010 roku dołączyła do grupy Sweco.

APA Markowscy i Architekci & Finnmap

W rodzinie Sweco znaleźli się również, mający swą siedzibę w Warszawie, APA Markowscy i Architekci oraz Finnmap, którzy weszli w skład Grupy kolejno w 2010 i 2012 roku.

APA Markowski i Architekci z Warszawy działalność rozpoczęli w 1992 roku. Firma specjalizowała się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych i magazynowych. Miała także na koncie wiele znanych projektów domów i osiedli mieszkaniowych. Była jedną z najstarszych pracowni tego typu w Polsce. Z kolei Finnmap Polska z siedzibą w Warszawie był częścią fińskiej grupy FMC mającej swoje oddziały w Finlandii, Europie Środkowo-Wschodniej (m.in. w Polsce), Rosji i Indiach. Finnmap świadczył usługi z zakresu inżynierii budowlanej, technologii przemysłowej oraz energetycznej, a także inżynierii lądowej i inżynierii środowiska.

Od 2016 roku wszystkie przejęte przez Sweco firmy, współpracowały pod wspólnym szyldem: Sweco Engineering sp. z o.o.

Sweco Consulting

Tech-San Stolica

Historia Sweco Consulting sięga końca lat 80., kiedy to z powstałego w latach 50. państwowego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK) „Stolica” wyodrębnia się spółka pracownicza Tech-San Stolica. Zarejestrowana w 1990 roku firma w początkowym okresie działalności zajmuje się projektowaniem stacji uzdatniania wody, unowocześnianiem procesów ujmowania i uzdatniania wody, a także modelowa­niem pracy sieci wodociągowej. Załogę Tech-Sanu tworzy 20 osób; w większości to byli pracownicy BPBK Stolica. Mniej więcej w tym samym czasie, tj. w 1991 roku swoją działalność w Polsce rozpoczyna holenderska firma Grontmij NV, która tworzy całkowicie zależną od siebie spółkę Zenit w Szczecinie. Głównym przedmiotem jej działalności są usługi geodezyjno-kartograficzne, w tym przede wszystkim digitalizacja map. W 1998 roku Gromtmij, chcąc rozszerzyć swoją działalność w Polsce, zostaje udziałowcem w spółce Ekolog Holding S.A, która świadczyła usługi głównego wykonawcy robót oraz usługi konsultingowe w obszarze woda, odpady i środowisko.

Grontmij Consult

Ważnym momentem jest rok 2002, kiedy to holenderska spółka odsprzedaje swoje 127 udziały w Ekologu i zakłada w Polsce własną firmę: Grontmij Consult z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej (spędza tam 15 lat aż do przeprowadzki do obecnej siedziby w biurowcu Bałtyk w Poznaniu w 2017). Na początku zatrudnia 12 osób. Jej prezesem zostaje Theo Thiegelaar, a głównym przedmiotem działalności są usługi konsultingowe dotyczące analiz środowiskowych i finansowo-ekonomicznych, studia wykonalności oraz dokumentacje aplikacyjne. W tym samym roku holenderskie Grontmij staje się także 100% właścicielem firmy Tech-San Stolica.

W 2003 Grontmij Consult rozszerza swoją działalność o usługę Inżyniera Kontraktu, otwierając biuro w Łodzi, którego dyrektorem zostaje Robert Grudzień. Pierwszym zrealizowanym przez łódzki oddział projektem jest kontrakt na Usługę Inżyniera według warunków FIDIC (jest to także jedna z pierwszych inwestycji w naszym kraju na FIDIC) dotyczący modernizacji stacji uzdatniania wody w Pile.

Grontmij Polska

W 2004 roku Tech-San Stolica zmienia nazwę na Grontmij Polska, a następnie łączy się z Grontmij Consult i założoną w 1991 roku spółką Zenit. W tym okresie następuje intensywny rozwój firmy. Powstaje sieć biur regionalnych, bardzo rozwija się usługa Inżyniera Kontraktu mająca największy udział w całym portfelu zleceń spółki. W 2008 roku prezesem Grontmij Polska liczącej 133 osoby zostaje Maciej Chrzanowski.

W 2009 roku szeregi Grontmij Polska zasila spółka KPI System zajmująca się projektowaniem infrastruktury drogowej. Jest to także okres dalszego intensywnego rozwoju i realizacji projektów kompleksowych wymagających doświadczenia i wysokich kompetencji, które pozwalają na stałe zadomowić się spółce w gronie największych firm inżynieryjno-konsultingowych w naszym kraju. Wśród nich wymienić można: spalarnie w Białym­stoku, Koninie i Szczecinie, finansowany przez Bank Światowy projekt Wrocławskiego Węzła Wodnego (był odpowiedzią na powódź tysiąclecia, która dotknęła Polskę, w szczególności Wrocław w 1997 roku), Drogi Ekspresowe S5 i S7, łącznicę kolejową na Okęcie, farmę wiatrową w Resku, stadiony pił­karskie w Gdańsku i Krakowie, obiekty kubaturowe jak chociażby nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowi­cach, Filharmonia w Kielcach czy opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla całego kraju.

W 2015 w wyniku sprzedaży całej Grupy Grontmij, Grontmij Polska staje się częścią Grupy Sweco, która w tym momencie jest największą firmą architektoniczno-inżynieryjną w Europie. Rok później następuje zmiana nazwy na Sweco Consul­ting sp. z o.o. Ponieważ w Polsce działa już spółka należąca do grupy Sweco – Sweco Engineering, następuje okres bliższej współpracy obu podmiotów, które dzięki wzajemnie uzupełniającym się kompetencjom mogą zaoferować najbardziej kompleksową ofertę na naszym rynku.

Sweco Polska

1 kwietnia 2019 roku prezesem zarządu obu spółek zostaje Maciej Chrzanowski. 3 stycznia 2021 roku Sweco Engineering wspólnie ze Sweco Consulting połączyło się w jedną spółkę Sweco Polska, tworząc tym samym największą w kraju firmę działającą na rzecz rozwoju miast, infrastruktury, przemysłu i sektora energetycznego, a także poprawy działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Konsolidacja 70-letniego dorobku Sweco Engineering i 30-letniego Sweco Consulting, tworzy łącznie wiek historii naturalnie integrując pracę ponad 500 pełnych pasji profesjonalistów. Połączenie w jedną rodzinę wielopokoleniowego doświadczenia jest sercem firmy Sweco Polska, przed którą otwiera się obecnie nowy rozdział historii.