0 of 0 dla ""

Zadanie

Projekt modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Zakres usług

projektowanie obiektów budowlanych, nadzór autorski

Zleceniodawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie

Miejsce

Warszawa, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

ONZ
ONZ

Spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie

Sweco Polska wraz ze Sweco GMBH zostało zaangażowane do projektu modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. W 2020 roku MPO w m. st. Warszawie podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą – firmą POSCO Engineering & Construction, na realizację rozbudowy spalarni wg projektu budowlanego Sweco. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. 

O projekcie

Będzie to największa spalarnia odpadów komunalnych w Polsce, która po przebudowie osiągnie wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie.

Zaprojektowane zostały dwie linie termicznego przekształcania odpadów o wydajności 17 Mg/h każda z układem oczyszczania spalin, odprowadzania żużli i stałych produktów oczyszczania spalin, węzłem odzysku energii, węzłami waloryzacji żużli, stabilizacji i zestalania. Instalacja będzie mogła pracować 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyspozycyjność instalacji wynosić będzie min. 7800 h na rok dla każdej linii. Linie będą mogły pracować niezależnie od siebie. System oczyszczania spalin oparty będzie na metodzie SNCR.

Instalacja waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych będzie miała wydajność przerobu ponad 100 000 Mg żużli zakotłowych na rok.

Projektowana sortownia zastąpi istniejącą obecnie na terenie Zakładu instalację sortowania odpadów z selektywnej zbiórki. Wydajność linii zapewni przetwarzanie 10 000 Mg/r odpadów przy pracy jednozmianowej oraz 30 000 Mg/r przy pracy trzyzmianowej, z możliwością zwiększenia wydajności.

Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami. Poprzez ich realizację możliwe będzie osiągnięcie poprawy stanu środowiska, poziomów odzysku i progu ilości odpadów dopuszczanych do składowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami (głównie Dyrektywa 99/31/WE), co wiąże się ze:

  • zmniejszeniem masy i objętości odpadów deponowanych na składowiskach;
  • znaczącą eliminacją składowania odpadów w stanie surowym;
  • racjonalnym zwiększeniem odzysku surowców;
  • uzyskiwaniem „zielonej energii” wytwarzanej w procesie kogeneracji ze spalania odpadów komunalnych;

oraz pośrednio:

  • efektywnym gospodarowaniem składowiskami;
  • ograniczeniem zagrożeń ekologicznych powodowanych przez składowiska.

Realizacja Projektu odbywać się będzie w ramach funkcjonującego zakładu, zarówno w zakresie termicznego przekształcania odpadów, jak też w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki. W trakcie budowy nowych obiektów Zamawiający zamierza nadal eksploatować w jak największym możliwym zakresie istniejące obiekty.

Zdjęcia

Spalarnia odpadów w Warszawie
Spalarnia odpadów w Warszawie
Spalarnia odpadów w Warszawie
Share via
Copy link
Powered by Social Snap