0 of 0 dla ""

Usługi finansowe

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. 

Naszym celem jest dostarczanie usług finansowych na najwyższym poziomie

Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, a także pożyczki i kredyty bankowe.

Taksonomia UE dla firm

Wspieramy naszych Klientów w weryfikacji założeń unijnej taksonomii, w celu potwierdzenia zgodności działalności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Proces oceny kwalifikacji i zgodności z zapisami taksonomii UE oraz raportowania zakłada realizację kilku etapów. Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty na stronie Taksonomia UE dla firm.

Analizy finansowe i ekonomiczne

W zakresie naszych usług jest przygotowanie dla klientów szeregu opracowań i analiz ekonomicznych. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia:

 • analizy finansowe, modele finansowe,
 • analizy kosztów i korzyści społecznych,
 • analizy efektywności kosztowej,
 • biznesplany,
 • wdrażanie modeli PPP / koncesyjnych,
 • organizacja finansowania inwestycji,
 • wnioski taryfowe,
 • analizy wariantowe efektywności inwestycji (publicznych / przemysłowych),
 • analizy wskaźnikowe kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Studia wykonalności i dokumenty aplikacyjne

Oferujemy pełen zakres usług od momentu przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników (w tym: studium wykonalności wraz z analizą finansową);
 • analiza finansowa obejmująca analizy: wielokryterialną w celu wyboru optymalnego wariantu, trwałości, ryzyka, wrażliwości, kosztów i korzyści – w zależności od wymogów konkursowych, wsparcie w pozyskaniu wymaganych załączników;
 • pomoc na etapie oceny formalnej i merytorycznej;
 • wsparcie przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje (w tym przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie, doradztwo w negocjowaniu warunków umowy).

Inżynieria finansowa

Doświadczony zespół finansistów przygotuje model finansowania inwestycji, uwzględniający jej specyfikę oraz potencjalne, dostępne źródła finansowania. Co zawiera usługa?

 • analizę zamierzeń inwestycyjnych pod kątem dostępnych źródeł dofinansowania;
 • konfigurację harmonogramu projektu z uwzględnieniem terminów naboru wniosków;
 • wsparcie w określeniu zakresu rzeczowego projektu;
 • analizę możliwych rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych,
 • analizę opłacalności rozpatrywanych wariantów,
 • rekomendację w zakresie montażu finansowego Projektu.

Analizy instytucjonalno-prawne

Szereg działań podejmowanych na szczeblu krajowym, samorządowym wymaga przeprowadzenia oceny otoczenia prawnego oraz instytucjonalnego, analizy możliwych wariantów organizacyjnych, stworzenia optymalnego modelu wdrażania. Zespół konsultantów Sweco przygotowuje analizy oraz opracowania zarówno o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym.

Pomoc techniczna

Realizacja projektów inwestycyjnych, a szczególnie w przypadku finansowania środkami unijnymi lub pochodzącymi z międzynarodowych instytucji finansowych, wymaga efektywnego zarządzania projektem, rozliczania oraz monitoringu efektów. Sweco świadczy usługi kompleksowego doradztwa, którego celem jest optymalizacja procesu wdrażania projektów oraz wypełnienie wymogów instytucji finansujących. W szczególności:

 • przygotowanie do wdrażania i realizacji projektu – weryfikacja procedur, regulaminów wraz z analizą struktury zespołu realizującego projekt;
 • wsparcie na etapie prowadzenia postępowań przetargowych dla przewidzianych do udzielenia w ramach projektu zamówień, w tym pomoc w opracowaniu SIWZ;
 • doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami;
 • doradztwo w zakresie finansowo-księgowym, rekomendacje i zalecenia dotyczące ewidencji księgowej;
 • prowadzenie rozliczenia i sprawozdawczości projektu (w tym: wnioski o płatność, sprawozdania i raporty, harmonogramy płatności, plany finansowania);
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym, w szczególności pod kątem kwalifikowalności wydatków;
 • doradztwo dotyczące wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych;
 • doradztwo w zakresie monitoringu efektu ekologicznego;
 • przygotowanie do audytów i kontroli, pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • wsparcie przy rozliczaniu końcowym projektu.

Wyceny wartości dochodowej

Oferujemy opracowanie metodyki oraz przygotowanie narzędzia, tj. modelu wyceny wartości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przejmowanych odpłatnie.

Model wyceny w formie aplikacji bazującej na MS® Excel, to uniwersalne i łatwe w użyciu narzędzie do przeprowadzenia wyceny wartości urządzeń metodą dochodową. Model pozwala na elastyczne wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich parametrów wejściowych i służy do wyceny zarówno urządzeń już istniejących, jak i wycen ex ante dla urządzeń projektowanych.

Wraz z przygotowanym na potrzeby klienta modelem wyceny, oferujemy przeszkolenie w zakresie modelu oraz metodyki wyceny pracowników, którzy będą dokonywać wycen.

Wdrożenie oferowanej metodyki pozwoli na uporządkowanie kwestii definiowania warunków odpłatnych przejęć urządzeń i osiągnięcie w krótkim czasie wymiernych korzyści, poprzez zwiększenie efektywności wydatkowanych środków finansowych, przy jednoczesnym zobiektywizowaniu i ustandaryzowaniu warunków finansowych odpłatnych przejęć urządzeń wod.-kan.

Oferowane narzędzie w postaci modelu wyceny dochodowej umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie obliczeń.

brak zdjęcia

Wojciech Kurowski

Kierownik Zespołu FINANSOWEGO