0 of 0 dla ""

Gospodarka wodno-ściekowa

Usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Oferujemy usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego poprzez opracowanie masterplanów, strategii, koncepcji, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów, analiz.

W Sweco Polska tworzymy zrównoważone rozwiązania w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, stosując między innymi innowacyjne miejscowe systemy kanalizacji deszczowej. Ponadto prowadzimy ocenę ryzyka oraz opracowujemy propozycje działań zmierzających do poprawy poziomu ochrony cieków i zbiorników wodnych, a także instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

W ramach prac koncepcyjnych lub projektowych oferujemy modelowanie hydrauliczne, które obejmuje symulacje różnych scenariuszy z wykorzystanie modeli komputerowych, umożliwiające analizę przepływów w sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, a także ciekach wodnych.

W szczególności polecamy następujące usługi w obszarch takich jak:

  • Oczyszczanie ścieków,
  • Stacje uzdatniania wody,
  • Sieci wodno-kanalizacyjne.

Osoby do kontaktu

Małgorzata Bracha

Dyrektor Działu WODA, ODPADY, ENERGIA

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Andrzej Borowski

Dyrektor Działu INFRASTRUKTURA | KATOWICE

Marcin Aleksandrowicz

Kierownik Zespołu PROJEKTOWEGO | POZNAŃ