0 of 0 dla ""

Woda i Środowisko

Współczesny człowiek w nieunikniony sposób oddziałuje na środowisko, jednak jego niekorzystny wpływ można ograniczyć do minimum. 

W Sweco podchodzimy z należytą starannością i dużym profesjonalizmem do zadań środowiskowych.

Specjaliści Sweco z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony środowiska zajmują się ograniczaniem szkodliwych emisji, odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz zapewnieniem dostępu do czystej wody. Ponadto oferujemy rozwiązania zmniejszające wpływ na klimat i pozwalające na adaptację społeczeństwa do zmian klimatycznych.

Oto jakie usługi świadczymy w ramach obszaru Woda i Środowisko:

Decyzje środowiskowe

Pozyskujemy decyzje środowiskowe niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także Ustawy o ochronie środowiska. Nasi eksperci specjalizują się w koordynowaniu postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach postępowań administracyjnych i oceny oddziaływania na środowisko wykonujemy kompleksowo zadania związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP), raportów o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ), inwentaryzacji przyrodniczych i innych oraz uczestniczymy w konsultacjach z organami ochrony środowiska i społeczeństwem. Czytaj więcej

Plan Zarządzania Środowiskiem

Wykonujemy Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), które są dokumentami wspomagającymi Inwestora i Wykonawcę robót podczas prowadzenia inwestycji. Plany Zarządzania Środowiskiem stanowi narzędzie monitorowania wdrażania warunków z zakresu ochrony środowiska, jak również wymagań społecznych czy BHP. Wymogi PZŚ w zakresie wdrażania, nadzoru i raportowania dotyczą wszystkich uczestników procesu budowlanego – Wykonawcy, nadzoru budowlanego (Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, itp.), Inwestora. Wykonujemy PZŚ korzystając w szczególności z doświadczeń nabytych podczas udziału w realizacji projektów współfinansowanych przez Bank Światowy. Czytaj więcej

Decyzje o odstępstwach od ochrony gatunkowej

Oferujmy usługi w zakresie pozyskania decyzji o odstępstwach od ochrony gatunkowej, wydawane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Opisane decyzje są niezbędne podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego w przypadku realizacji czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt, roślin lub grzybów, objętych ochroną gatunkową. Decyzje, w postaci zezwolenia na wykonania określonych czynności zakazanych w stosunku do osobników poszczególnych gatunków, wydawane są jedynie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Zapewniamy stosowne wsparcie przyrodnicze i inżynieryjne niezbędne dla ubiegania się o opisane decyzje. Czytaj wiecej

Inwentaryzacje przyrodnicze

Zapewniamy zespoły przyrodników oraz koordynujemy prace związane z wykonaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych oraz opracowaniem ich wyników. Inwentaryzacje przyrodnicze stanowią element dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku inwestycji, które mogą oddziaływać na przyrodę ożywioną, w szczególności na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędne, a jej zakres i czas trwania prac terenowych dostosowany być musi do określonych walorów przyrodniczych obszaru badań. Dla dużych inwestycji czy inwestycji zlokalizowanych na terenach cennych przyrodniczo, inwentaryzacje muszą mieć charakter kompleksowy i sporządzone być muszą przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów przyrodników. Czytaj więcej

Audyt środowiskowy Environmental Due Diligence (EDD)

Audyt środowiskowy environmental due diligence (EDD) stanowi ocenę zgodności prowadzonej działalności oraz statusu nieruchomości, na której jest ona prowadzona z wymogami przepisów prawa dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi na terenie kraju. Wykonywanie audytów środowiskowych Environmental Due Diligence jest praktyką, w której Sweco Polska wspiera inwestorów w trakcie procesów decyzyjnych w przebiegu transakcji związanych z zakupem lub przejęciem nieruchomości. Czytaj więcej

Wsparcie projektów z dofinansowaniem IFI (międzynarodowych instytucji finansowych)

Sweco Polska wspiera Inwestorów w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji z dofinansowaniem ze środków m.in.: Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation – IFC), Banku Światowego (World Bank), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank – EIB), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) oraz instytucji finansowych będących członkami The Equator Principles.

W ramach naszych usług: przeprowadzamy audyt społeczno-środowiskowy – Environmental and Social Due Diligence (ESDD) oraz opracowujemy, a także weryfikujemy przygotowane już Systemy Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS). Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

Sweco Polska zapewnia swoim klientom wsparcie na różnych etapach procesu realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami, począwszy od stadium koncepcji, pozyskania dofinansowania, przez uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień aż po nadzór nad prawidłową realizacją i eksploatacją instalacji. Pakiet usług niezbędnych w tym zakresie obejmuje: Czytaj więcej

Remediacja

W przypadku stwierdzenia na danym terenie występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi niezbędne jest przeprowadzenie procesu jego remediacji, czyli poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Specjaliści Sweco zapewniają przeprowadzenie poprawnego, zgodnego z polskim prawem procesu remediacji, poprzez uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W tym celu przygotowujemy projekt planu remediacji. Czytaj więcej

Badania odpadów

Oferujemy kompleksowy zakres badań odpadów tzn.: pobór, analizy i oznaczenia odpadów oraz przygotowanie raportu (lub raportów) z badań obejmuje wszystkie aktualne potrzeby związane z gospodarką odpadami Gmin oraz operatorów Instalacji przetwarzających odpady. Czytaj więcej

Infrastruktura hydrotechniczna

Ochrona przecipowodziowa

Osoby do kontaktu

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU