0 of 0 dla ""

Wsparcie projektów z dofinansowaniem IFI (międzynarodowych instytucji finansowych)

Międzynarodową wiedzę i umiejętności wnosimy do projektów, w ramach których współpracujemy z klientami zagranicznymi, którzy planują rozpoczęcie działalności w Polsce lub wykonujemy zlecenia w ich krajach. Wykorzystując doświadczenia zdobyte z Grupą Sweco, zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych usług.

Sweco Polska wspiera Inwestorów w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji z dofinansowaniem ze środków m.in.: Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation – IFC), Banku Światowego (World Bank), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank – EIB), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) oraz instytucji finansowych będących członkami The Equator Principles.

W ramach naszych usług:

  • przeprowadzamy audyt społeczno-środowiskowy – Environmental and Social Due Diligence (ESDD);
  • opracowujemy, a także weryfikujemy przygotowane już Systemy Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS).

Audyt społeczno-środowiskowy – Environmental and Social Due Diligence (ESDD)

Przeprowadzamy audyty społeczno-środowiskowe (ang. Environmental and Social Due Diligence – ESDD), stanowiące ocenę zgodności planowanej lub prowadzonej działalności z wymogami międzynarodowych instytucji finansowych IFI, takich jak: Bank Światowy, IFC, EBI, EBRD oraz będących członkami The Equator Principles.

Przeprowadzenie takiego audytu jest wymagane w procedurze uzyskania od tych instytucji środków finansowych na inwestycję realizowaną przez sektor publiczny lub prywatny.

W trakcie audytu ESDD prowadzona jest weryfikacja zgodności planowanej lub prowadzonej działalności ze standardami IFI, udzielającej dofinansowania na działalność, oraz z obowiązującymi na terenie danego kraju wymogami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności i związanym z nią wpływem na środowisko. Weryfikowana jest m.in. prawidłowość planowanej lub prowadzonej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki substancjami chemicznymi, wszelkie zagadnienia związane z emisjami czy spełnianie obowiązków sprawozdawczych i prowadzenie wymaganego monitoringu, a także zgodność z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Analiza obejmuje również kwestie związane z przestrzeganiem standardów BHP i prawa pracy oraz wpływu planowanej lub prowadzonej działalności na społeczność lokalną i dziedzictwo kulturowe.

Przygotowanie audytu społeczno-środowiskowego ESDD jest możliwe dla różnego rodzaju projektów. Najczęściej audytowi ESDD poddawane są projekty zakwalifikowane do kategorii A lub B:

  • Projekty kategorii A: projekty o potencjalnym istotnym wpływie na środowisko i ryzykach społecznych i/lub o oddziaływaniach, które są zróżnicowane, nieodwracalne lub nieprzewidywalne;
  • Projekty kategorii B: projekty o potencjalnym ograniczonym wpływie na środowisko i ryzykach społecznych i/lub o niewielkiej liczbie odwracalnych oddziaływań, ograniczonych generalnie do obszaru realizacji projektu, w większości odwracalnych i możliwych do zminimalizowania.

System Zarządzania Środowiskowego i Społecznego – Environmental and Social Management System (ESMS)

Wytyczne IFI wymagają w większości wypadków wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS). Taki system ma zapewnić zarządzanie ryzykiem oraz oddziaływaniami środowiskowymi i społecznymi w ustrukturyzowany, systematyczny, a także ciągły sposób. Skuteczny ESMS jest dostosowany do skali oraz charakteru projektu i obejmuje współpracę wszystkich uczestników projektu, włącznie z pracownikami, wykonawcami, dostawcami i innymi interesariuszami.

System ten powinien zawierać między innymi:

  • politykę środowiskową i społeczną,
  • szereg procedur środowiskowych i społecznych (wytyczne, listy sprawdzające, plany zarządzania).

W ramach wsparcia naszych Klientów jesteśmy gotowi zarówno opracować, jak i zweryfikować przygotowane już Systemy Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS) tak, aby zapewnić ich zgodność z odpowiednimi standardami i wymogami poszczególnych instytucji finansujących.

Formularz ofertowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie ESDD, ESMS i dokumentów powiązanych, prosimy o wypełnienie -> formularza ofertowego.

Dzięki podanym informacjom dotyczącym inwestycji, przygotujemy ofertę w pełni dopasowaną do Państwa potrzeb.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO

Adam Perz

Konsultant ds. środowiskowych