0 of 0 dla ""

Plany adaptacji do zmian klimatu

Plany adaptacji do zmian klimatu są odpowiedzią na zagrożenia wynikające z tych zmian. Mają one na celu zdiagnozowanie obszarów problematycznych miasta czy gminy oraz zmniejszenie ich podatności na ekstremalne zjawiska hydro- i meteorologiczne poprzez zwiększenie odporności i dobór właściwych działań adaptacyjnych.

Metodyka

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) do zmian klimatu oraz opracowania tematycznie nawiązujące do MPA przygotowujemy w oparciu o „Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” opublikowane przez Komisję Europejską oraz z wykorzystaniem zaleceń Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zawartych w „Podręczniku adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” oraz „Przyrodniczo-klimatyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast. Przewodnik dla miast” wraz z poradnikiem technicznym.

Punktem wyjścia proponowanych prac jest dogłębna analiza trendów klimatycznych dla historycznego okresu referencyjnego oraz wybranych scenariuszy klimatycznych. Wynikiem modelowania będą zestawy konkretnych parametrów klimatologicznych dla miasta lub gminy, które będą stanowić podstawę do prac planistycznych.

Metodyka Sweco zakłada przeprowadzenie analizy wg następujących po sobie modułach:

Metodyka Sweco zakłada przeprowadzenie analizy w modułach

Analizy sektorowe

Szczegółowe analizy dla miasta / gminy uwzględniają wiele sektorów, takich jak:

 1. Zdrowie publiczne,
 2. Transport,
 3. Przemysł i energetyka,
 4. Gospodarka wodna i strefa wybrzeża,
 5. Infrastruktura i budownictwo,
 6. Turystyka,
 7. Różnorodność biologiczna, leśnictwo, rolnictwo.

Ocena opcji adaptacyjnych

W ramach analiz i w celu oceny poszczególnych opcji adaptacyjnych, stosujemy następujące narzędzia oceny ekonomicznej:

 1. Analiza wielokryterialna,
 2. Analiza efektywności kosztowej,
 3. Analiza kosztów i korzyści,
 4. Priorytetyzacja działań.

Konsultacja MPA

W proponowanej metodyce uwzględnia się szeroki wachlarz analiz technicznych i ekonomicznych, których celem jest opracowanie optymalnego zestawu działań. Tym niemniej, aby analizy te doprowadziły do ostatecznego wyboru najlepszej opcji adaptacji, niezbędne są konsultacje ze specjalistami poszczególnych miast i gmin. Dlatego wszystkie wyniki prac na bieżąco udostępniane są zespołom samorządowym, które mają możliwość wnoszenia uwag i uzupełnień. Celem takiego podejścia jest zapewnienie, aby MPA jako wynik obiektywnego procesu selekcji działań, był jednocześnie w największym możliwym stopniu odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby lokalnej społeczności.

W trakcie tworzenia MPA pod uwagę brani są wszyscy interesariusze, zarówno mogący oddziaływać na ten proces w sposób pozytywny, jak i negatywny. Identyfikacja interesariuszy jest sporządzana z podziałem na dwie podstawowe grupy: interesariuszy wewnętrznych (Urząd Miasta / Gminy, spółki zależne) i interesariuszy zewnętrznych (media, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe).

Adaptacja może dotyczyć nie tylko całościowo ujętego obszaru miasta czy gminy, ale także poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, dla których można ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE (np. FEnIKS), obowiązkowe jest przeprowadzenie weryfikacji pod kątem wpływu inwestycji na klimat i wpływu klimatu na inwestycję – jest to tzw. climate proofing.

Jeśli szukają Państwo wsparcia w pozyskaniu środków na realizację inwestycji, zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami związanymi z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Służymy także pomocą m.in. w opracowaniu strategii klimatycznych dla organizacji, obliczaniu śladu węglowego (dla budynków i organizacji), raportowaniu emisji gazów cieplarnianych, identyfikacji ryzyk klimatycznych, a także w rozwijaniu nowoczesnych technologii energetycznych.

Osoby do kontaktu

Adam Perz

Konsultant ds. środowiskowych
brak zdjęcia

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
Share via
Copy link
Powered by Social Snap