0 of 0 dla ""

Strategie klimatyczne organizacji

W dobie antropogenicznej zmiany klimatu, koniecznością staje się nie tylko techniczna adaptacja naszych miast i infrastruktury, ale także identyfikacja ryzyk i szans dla firm oraz organizacji związanych z konsekwencjami tej zmiany. Zidentyfikowane szanse i ryzyka mogą stać się podstawą do opracowania planu konkretnych działań, włączonego do strategii organizacji. Możesz także połączyć swoją strategię ze zgłoszeniem zobowiązania do dekarbonizacji zgodnie z Inicjatywą Science Based Targets (SBTi).

Strategia klimatyczna organizacji nie odpowiada jedynie na zagrożenia związane z konsekwencjami zmian klimatu – może być także sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na kwestie ESG, raportowania niefinansowego i kontroli całego łańcucha dostaw, a strategia klimatyczna może pomóc wywiązać się z nałożonych zobowiązań, przyczynić się do zwiększenia odporności organizacji i zmniejszenia jej wpływu na środowisko, a w dłuższej perspektywie także do zwiększenia zysków i udziału w rynku.

W tworzeniu strategii klimatycznej organizacji należy wziąć pod uwagę scenariusze zmian klimatu, zidentyfikować czynniki klimatologiczne w największym stopniu mogące oddziaływać na działalność organizacji (np. fale upałów, powodzie, susze, opady nawalne, długość okresu wegetacyjnego itp.) i ich prognozowane zmiany w wybranym scenariuszu i horyzoncie czasowym. Konieczne może okazać się także przeprowadzenie modelowania zmian klimatu dla geograficznego obszaru działalności organizacji, w przypadku braku dostępnych modeli o wystarczającej szczegółowości.

W kolejnym kroku należy ustalić zakres i intensywność wpływu zidentyfikowanych szans i zagrożeń na działalność organizacji, np. na możliwość utrzymania łańcuchów dostaw, uzyskiwane dochody, bezpieczeństwo, zdrowie i komfort pracowników, rynki zbytu itd.

Ważne także jest przeanalizowanie wpływu działalności organizacji na klimat. Częścią strategii powinien stać się również plan działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a patrząc szerzej – ogólne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zapewnienie możliwości zrównoważonego rozwoju organizacji. Konieczne będzie zatem obliczenie śladu węglowego Twojej organizacji.

Strategia klimatyczna pomoże Twojej organizacji m.in.:

  • przygotować się na nowe zagrożenia,
  • wybrać odpowiedni wachlarz działań zwiększający odporność organizacji,
  • wykorzystać szanse, a także
  • pozwoli na racjonalne zarządzanie emisjami bezpośrednimi i pośrednimi, stopniowo dążąc do ich minimalizacji.

Oprócz tworzenia strategii klimatycznych firm i innych organizacji, jesteśmy gotowi wspierać naszych Klientów również w kwestiach związanych z Taksonomią UE (dla firm i budynków), raportowaniem emisji gazów cieplarnianych, tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju czy wnioskowaniem o fundusze europejskie na realizację inwestycji, w tym przeprowadzeniem lub weryfikacją wyników tzw. climate proofingu.

Osoby do kontaktu

Adam Perz

Konsultant ds. środowiskowych
Janusz Mizerny

Janusz Mizerny

Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, Sustainability manager
Share via
Copy link
Powered by Social Snap