0 of 0 dla ""

Remediacja

Specjaliści Sweco zapewniają przeprowadzenie poprawnego, zgodnego z polskim prawem procesu remediacji i rekultywacji zanieczyszczonych terenów.

Wsparcie doświadczonych profesjonalistów w przygotowywaniu planu remediacji

W przypadku stwierdzenia na danym terenie występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi niezbędne jest przeprowadzenie procesu jego remediacji, czyli poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Specjaliści Sweco zapewniają przeprowadzenie poprawnegozgodnego z polskim prawem procesu remediacji, poprzez uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W tym celu przygotowujemy projekt planu remediacji, który obejmuje informacje o:

 • terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
 • aktualnym i, o ile jest to możliwe, planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego terenu;
 • właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
 • nazwach substancji powodujących ryzyko, wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami;
 • nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja;
 • ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
 • budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w pkt. wyżej – jeżeli zachodzi taka potrzeba;
 • planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji;
 • planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji;
 • sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz terminie przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Przy określaniu zakresu niezbędnych prac remediacyjnych, a co za tym ewentualnych kosztów remediacji, uwzględniamy zastosowanie oceny ryzyka dla zdrowia ludzi lub środowiska. Polega ona na oszacowaniu zagrożenia, tj. określeniu, czy występują zależności pomiędzy narażeniem ludności na substancje chemiczne a niekorzystnymi efektami zdrowotnymi, oraz na podaniu charakteru tej zależności.  W procesie tym wyróżnia się cztery etapy działania: identyfikację zagrożenia, określenie zależności dawka – odpowiedź, identyfikację dróg narażenia i ocenę narażenia oraz charakterystykę ryzyka i analizę niepewności.

Na podstawie takiej analizy, istnieje możliwość:

 • wykonania remediacji tylko pod kątem stwierdzonych zanieczyszczeń, powodujących odpowiednio duże ryzyko dla zdrowia ludzi,
 • odstąpienia od remediacji,
 • zastosowania metod zachowawczych w stosunku do zanieczyszczeń, które ze względu na swój charakter nie stanowią zagrożenia.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
brak zdjęcia

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami