0 of 0 dla ""

Nasilenie nawalnych opadów i podtopienia w różnych częściach Polski a zmiana lokalnych stosunków wodnych

Opublikowano: 13/05/2021

  • Jeżeli masz problem z podtopieniami na swojej działce/na terenie swojej inwestycji/na terenie budowy.
  • Jeżeli sąsiednią inwestycja (market, droga, parking, …) powoduje zalanie Twojej działki/inwestycji.
  • Jeżeli Twój sąsiad podniósł/utwardził teren, zaburzył poprzedni spływ wody do Ciebie na działkę i nie możecie ugodowo rozwiązać problemu…

…masz możliwość zawiadomienia lokalnego samorządu i powołania się na konkretne zapisy w Prawie Wodnym, które dają możliwości uruchomienia procedury “naprawienia” tego stanu rzeczy. Jednym z etapów rozwiązania tego problemu jest ekspertyza hydrologiczna niezależnego biegłego.

Regulacje prawne w zakresie zmiany spływu wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich znajdują się w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U.2017 poz. 1566) i mówią o:

Art. 234

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

  • zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł –ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  • odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Share via
Copy link