0 of 0 dla ""

Numeryczny Model Terenu i dna – czym jest i jak go wykorzystywać?

Opublikowano: 08/11/2018

Ukształtowanie powierzchni Ziemi ma duży wpływ między innymi na fizyczne oraz biologiczne procesy na niej zachodzące. Ukształtowanie powierzchni terenu ma pierwszorzędne oddziaływanie na wody płynące i opadowe, warunki klimatyczne czy dopływy promieniowania. Jednym z głównych źródeł informacji o kształcie powierzchni Ziemi jest mapa topograficzna zawierająca izobaty lub poziomice. W formie cyfrowej reprezentowana może być przez Numeryczny Model Terenu (NMT), który – w uproszczeniu – jest regularną lub nieregularną ‘siatką’ punktów o znanym położeniu (współrzędne XY) oraz wysokości (współrzędna Z).

NMT oprócz odtworzenia rzeźby terenu pozwala na analizy nachylenia terenu, jego ekspozycji, krzywizny planarnej i wertykalnej czy określenia topograficznego indeksu wilgotności. Ponadto umożliwia historyczną analizę porównawczą ukształtowania terenu oraz profili hipsometrycznych.

W Sweco Polska w wielu projektach wykonywane są analizy w oparciu o NMT. Pozwalają one interpretować stan obecny interesującego nas obszaru, a także przewidywać możliwe scenariusze po dokonaniu przez nas projektowych zmian w ukształtowaniu terenu. Opisując wybrane przykłady  skupimy się na tym drugim przypadku.

Numeryczny Model Terenu - źródło: geoportal.pl

 

Wybrane realizacje:

1. Tworzenie oraz przetwarzanie danych z pomiarów batymetrycznych w celu utworzenia mapy batymetrycznej oraz numerycznego modelu dna toru wodnego J. Dąbie, w ramach kontraktu na usługi wsparcia technicznego, zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Kontrakt wiąże się z wdrażaniem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

W ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu wykonano analizę GIS polegającą na oszacowaniu objętości urobku, który powstanie podczas pogłębiania toru wodnego J. Dąbie. Od jego wielkości zależały lokalizacje i wielkość powierzchni składowania materiału.

Aby obliczyć wielkość urobku w m3 wypracowaliśmy poniższy schemat działania:

• Wykonanie numerycznego modelu dna jeziora na podstawie otrzymanych pomiarów batymetrycznych;
• Wykonanie docelowego modelu dna toru wodnego z przekrojów otrzymanych od zespołu projektantów;
• “Odjęcie” od modelu docelowego, obecnego modelu dna zbiornika (tzw. algebra map);
• Wykonanie siatki wektorowej 1×1 m;
• Przypisanie do każdego kwadratu siatki średniej wartości z pola w którym się znajduje;
• Obliczenie dla każdego kwadratu urobku w m3 i zsumowanie całej siatki kwadratów;
• Otrzymanie wynikowej mapy obszarów prac regulacyjnych wraz z wartościami liczbowymi.

Numeryczny model dna toru wodnego wykonany na podstawie danych batymtrycznych

Model docelowego dna toru wodnego wykonany na podstawie danych projektowych

Obszar prac regulacyjnych wraz z wielkością urobku w m3

 

2. Budowa modelu 3D (TIN/Raster) projektowanych ostróg rzecznych na potrzeby modelowania węzła wodnego Odra – Warta, w ramach kontraktu na usługi wsparcia technicznego, zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Kontrakt wiąże się z wdrażaniem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Ostrogi na rzece Odrze

 

Na potrzeby wykonania modelowania hydraulicznego konieczne było wykonanie trójwymiarowego modelu projektowanych ostróg, aby ocenić ich wpływ na samoregulację rzeki Odry oraz zoptymalizować parametry tych obiektów w taki sposób, aby samoregulacja dna cieku (pogłębianie) odbywała się zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji. W celu zaimplementowania modeli 3D do aktualnego NMT wykorzystane zostały przekroje poprzeczne oraz podłużne ostróg.

Projektowe dane wejściowe

Numeryczny Model Dna

 

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS
Share via
Copy link