0 of 0 dla ""

Podpisana umowaSweco będzie nadzorować kolejny etap rewitalizacji centrum Poznania

Opublikowano: 28/06/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Miastem Poznań i AQUANET S.A., reprezentowanymi przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych pod wspólną nazwą: „Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia”. Zadania te realizowane są w ramach wieloetapowego „Programu Centrum”, czyli wielkiego planu rewitalizacji centrum miasta Poznania.

W zakres zadań inwestycyjnych wchodzić będą prace projektowe i roboty budowlane polegające na przebudowie układu drogowo-torowego wraz z trakcją, przebudowie infrastruktury podziemnej (sieć ciepłownicza, gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna oraz sieć informatyczna i telekomunikacyjna), przebudowie sieci i urządzeń systemu bezpieczeństwa, montażu nowego oświetlenia i elementów małej architektury oraz nasadzeniu zieleni.

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, odpowiedzialne będzie za:

  • weryfikację kompletności i poprawności projektów wykonawczych wraz z uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych;
  • działanie w sposób pozwalający na realizację inwestycji przy uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności;
  • monitoring kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót budowlanych pomyślnie zakończyć realizację inwestycji w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
  • nadzorowanie ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji inwestycji;
  • zapewnienie prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem inwestycji.

Jest to kolejny odcinek, którego rozbudowę nadzorować będzie Sweco. Czytaj.

Projekt realizowany jest za pomocą dofinansowania ze środków pomocowych Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”).

Fot: Mari HelinUnsplash

Share via
Copy link