0 of 0 dla ""

Sweco Inżynierem przy Projekcie Odwodnienia Miasta Łodzi

Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Łódź, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Odwodnienie Miasta Łodzi.” Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.”

Celem, podzielonego na 15 zadań projektu, jest wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych, w szczególności: zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych, poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Łodzi.

Przy realizacji inwestycji Sweco pełnić będzie funkcję Inżynier Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, Inspektora Nadzoru wszystkich niezbędnych branż oraz Inspektora Koordynatora. Dodatkowo zadaniem Sweco, będzie opracowanie Raportu Końcowego Projektu zgodnie z Wytycznymi dla Projektów dofinansowanych z POIiS.

Wartość umowy to ponad 0,5 mln PLN. Zakończenie świadczenie usługi przewidziane jest na koniec 2022 roku. 

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można tutaj>>>

Jednocześnie informujemy, że dla przedmiotowego projektu utworzony został mechanizm umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć. Wszelkie incydenty wysyłać należy na adres: antykorupcja.odwodnienie@uml.lodz.pl