0 of 0 dla ""

Sweco Polska będzie nadzorowało rozbudowę zajezdni tramwajowej w Olsztynie

Opublikowano: 28/01/2022

Sweco Polska na zlecenie Gminy Olsztyn, będzie pełniło funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40”, które jest częścią projektu pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”. Dzięki inwestycji ma poprawić się dostępność do transportu publicznego w mieście.

Głównym celem rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie* jest zwiększenie jego wykorzystania w mieście, a co za tym idzie:

 • rozwój proekologicznego transportu zbiorowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie dostępności transportowej południowo – wschodniej części miasta z centrum;
 • zwiększenie udziału transportu zbiorowego w przejazdach pasażerskich;
 • integracja różnych form transportu;
 • upłynnienie ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu;
 • skrócenie czasu podróży komunikacją miejską.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu realizowane będzie w następujących etapach:

 • I Etap (18 miesięcy) realizacji umowy obejmujący okres projektowania i wykonywania robót w toku realizacji umowy (termin obejmuje również okresy zimowe) do momentu odbioru tych robót;
 • II Etap (36 miesięcy) po zakończeniu realizacji umowy na roboty budowlane – okres przeglądów i rozliczenia umowy oraz okres rękojmi za wady.

Zakres robót, który będzie wymagał nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Inżyniera Kontraktu obejmuje m. in.:

 • obiekty kubaturowe (konstrukcja, architektura, instalacje wod.-kan. i sieci deszczowe, instalacje elektroenergetyczne i oświetleniowe, instalacje teletechniczne, instalacje monitoringu, wentylacja mechaniczna, instalacje ogrzewania hali i pomieszczeń technicznych, węzeł cieplny, technologia zajezdni w tym myjnia, instalacja zapiaszczania);
 • infrastrukturę tramwajową (torowisko tramwajowe, sieci trakcyjne, kable trakcyjne, system sterowania i ogrzewania zwrotnic).

W zakresie nadzoru i zarządzania, jakie mają być świadczone w ramach usługi, Sweco Polska jako Inżynier ma zapewnić:

 • płynną realizację umowy w zakresie projektowania i realizacji robót budowlanych, wraz z jej rozliczeniem finansowym najpóźniej do 30 listopada 2023 roku;
 • terminowe wykonanie projektów i uzyskanie uzgodnień i pozwoleń budowlanych;
 • terminowe odbiory robót;
 • niedopuszczenie do powstania zaległości płatniczych w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców;
 • egzekwowanie usuwania wad i usterek ujawnionych przy odbiorze oraz w toku okresu rękojmi i gwarancji.

Inwestycja będzie podlegała współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

*informacja podana za Urzędem Miasta Olsztyna

Share via
Copy link