0 of 0 dla ""

Sweco Polska Inżynierem Kontraktu dla inwestycji ekologicznej w Bielsku-Białej

W Bielsku Białej przygotowywana jest rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem przedsięwzięcia jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie działalności człowieka, która ma negatywny wpływ na środowisko na obszarach chronionych. Sweco Polska będzie nadzorowało inwestycję na zlecenie Miasta Bielsko-Biała.

Sweco Polska, jako Przedstawiciel Zamawiającego, będzie działało w jego imieniu i odpowiadało m.in. za kompleksową i terminową realizację zadania inwestycyjnego oraz oddanie do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz warunkami określonymi w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

Cel zadania

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona przyrody. Ma on zostać osiągnięty poprzez stworzenie zróżnicowanych gatunkowo obszarów przyrodniczych i przestrzeni rekreacyjnych, rozbudowę i odnowienie przestrzeni parkowych, odpowiednie ukształtowanie ciągów komunikacyjnych, a także poprzez stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dla poszczególny lokalizacji przewidziano przeprowadzenie następujących prac:

  1. zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą: budowa ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowa i przebudowa elementów uzbrojenia terenu (przyłączy), budowa elementów małej architektury, budowa toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt, itp.;
  2. zagospodarowanie terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim: remont istniejącego toru saneczkowego, remont istniejącego obiektu, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt;
  3. stworzenie placu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25: budowa ciągów komunikacji pieszej, budowa elementów małej architektury, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt;
  4. zagospodarowanie terenu w Lesie Komunalnym w Wapienicy: budowa ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowa elementów małej architektury, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt.
  5. zagospodarowanie terenu Lasu Komunalnego od ul. Łowieckiej: budowa ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowa elementów małej architektury, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt.
  6. zagospodarowanie terenu Laku Bathelta: budowa ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowa i przebudowa elementów uzbrojenia terenu (przyłączy), budowa elementów małej architektury, budowa toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt, itp.;
  7. zagospodarowanie terenu wraz budową toalety publicznej przy ul. Pieczarkowej: budowa i przebudowa elementów uzbrojenia terenu (przyłączy), budowa elementów małej architektury, budowa toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych;
  8. zagospodarowanie terenu Trzy Lipki: budowa ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowa elementów małej architektury, pielęgnacja zieleni, montaż tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatunkowych, montaż budek dla zwierząt.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.