0 of 0 dla ""

Sweco zaktualizuje Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Opublikowano: 18/03/2020

Konsorcjum firm: Arcadis Polska sp. z o.o. – Lider, Sweco Consulting sp. z o.o.– Partner, DHI Polska sp. z o.o. – Partner, podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów Aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Projektu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Przeglądu i Aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych w ramach przeglądu i aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (aWORP), tj: Dunaju, Łaby i Niemna.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje następujące Zadania wchodzące w skład Projektu:

ZADANIE 1: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym:

  • Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania PZRP,
  • Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby Projektu,
  • Przegląd diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz analiza możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi,
  • Przeprowadzenie oceny postępów w realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • Weryfikacja i aktualizacja celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • Weryfikacja działań oraz opracowanie nowych programów działań,
  • Przygotowanie projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych,
  • Przygotowanie ostatecznej wersji projektów przeglądu i aktualizacji PZRP,
  • Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

ZADANIE 2: Działania informacyjno – promocyjne, w tym kampania informacyjna, przeprowadzenie konsultacji społecznych i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

Wartość umowy podpisanej przez konsorcjum to blisko 40 mln PLN netto. Aktualizacja ma być gotowa na koniec Q1 2022 roku.

Aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to nie jedyny projekt dotyczący ochrony przeciwpowodziowej, w który zaangażowane jest Sweco. Obecnie, w ramach umów z klientami, realizujemy m.in.: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w zlewni Górnej Wisły; Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zadanie 5.3; Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, zadanie 5.4. Łączna wartość podpisanych umów dla tych zadań to ponad 150 mln PLN.

Share via
Copy link