0 of 0 dla ""

Sweco Polska zaangażowane w projekt budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego

Opublikowano: 15/03/2021

Sweco Polska podpisało umowę z GDDKiA Oddział w Krakowie, na opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla „Budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”. Planowana obwodnica ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, poprawić bezpieczeństwo, a także komfort użytkowania drogi oraz życia mieszkańców Makowa Podhalańskiego.

Średni ruch drogowy na odcinku Sucha Beskidzka – Białka (km 37+077 – km 45+129), zgodnie z pomiarami z roku 2015*, wynosi aż 12 865 poj./dobę. Tak duże natężenie ruchu wynika m.in. z faktu, iż DK 28 stanowi najkrótszy łącznik pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym czy Krakowem a Zakopanem oraz przejściami granicznymi w Chyżnem i Łysej Polanie. Dlatego niezbędne jest wybudowanie nowej obwodnicy.

Stan obecny

Na planowanym do odciążenia odcinku, droga krajowa nr 28 jest drogą jednojezdniową. Brakuje poboczy bitumicznych, natomiast szerokość poboczy gruntowych wynosi w najszerszych miejscach maksymalnie do 1,5 m. Za to znajdują się na niej liczne zjazdy do przyległych działek, które są intensywnie zabudowane budynkami mieszkaniowymi oraz usługowymi. Droga przebiega również przez centrum Makowa Podhalańskiego, którego tereny są objęte ochroną konserwatorską i ochroną krajobrazu kulturowego. Na odcinku tym znajdują się utrudniające przejazd: sygnalizacje świetlne, skrzyżowania podporządkowane, przejścia dla pieszych oraz liczne wjazdy do posesji.

Zadanie Sweco Polska

Głównym zadaniem inżynierów Sweco jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowiącej podstawę do zlecenia realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj.

Planowany zakres inwestycji będzie uzależniony od przyjętego przebiegów trasy. Wstępnie obejmuje on m.in.:

 • budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta,
 • ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań skanalizowanych na początku i na końcu obwodnicy;
 • budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych;
 • budowę i ewentualną przebudowę obiektów inżynierskich (obiekty mostowe oraz inne obiekty inżynierskie jak np. przepusty, konstrukcje oporowe) zgodnie z potrzebami określonymi w dokumentacji projektowej;
 • ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich;
 • budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi;
 • budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, ITS, kanałów technologicznych;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem;
 • budowę oświetlenia drogowego (w rejonie skrzyżowań, na projektowanych obiektach – wiadukcie, estakadzie, moście przez rzekę Skawa);
 • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
 • rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, transportu intermodalnego, a także ciągów pieszych oraz rowerowych.

 

*Dane podane przez GDDKiA O. Kraków

Share via
Copy link