0 of 0 for ""

Inżynierowie budownictwa oraz inżynierii środowiska z Ukrainy | Civil and environmental engineers from Ukraine

Termin składania aplikacji

2022-05-31

Stanowisko

Praca dla obywateli Ukrainy | Work for Ukrainian citizens

Miejsce

lokalizacja biura w Polsce, zależna od posiadanych kompetencji | the location of the office in Poland, depends on the competences held

O Nas / About Us

Sweco Polska oferuje swoim Klientom usługi doradcze i inżynierskie dla wszystkich etapów realizowanego projektu, na rynkach: drogowym, wodnym, ochrony środowiska, energetycznym, kolejowym oraz budownictwa kubaturowego. Nasza działalność skupia się na trzech głównych obszarach: konsultingu, projektowaniu oraz nadzorach, a sieć biur zlokalizowanych w największych miastach w kraju, umożliwia realizację projektów w każdym zakątku Polski.

Sweco Polska offers our clients consulting and engineering services for all stages of the project, on the road, water, environmental protection, energy, rail and building construction markets. Our activity focuses on three main areas: consulting, designing and supervision, and the network of offices located in the largest cities in the country enables the implementation of projects in every corner of Poland.

Opis stanowiska / Job description

Zatrudniamy inżynierów z Ukrainy. W szczególności zapraszamy do aplikowania studentów, absolwentów oraz specjalistów z doświadczeniem w branży drogowej, hydrotechnicznej, ochrony środowiska, energetycznej, kolejowej i budownictwa kubaturowego. Jeśli szukasz pracy w Polsce, w wyżej wymienionej branży, dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Po zapoznaniu się z Twoją aplikacją poinformujemy Cię, czy mamy oferty pracy odpowiadające Twoim umiejętnościom oraz doświadczeniu.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz APLIKUJ.

At Sweco Polska we hire engineers from Ukraine. In particular, we invite students, graduates and specialists with experience in the road, hydrotechnical, environmental protection, energy, railway and building construction to apply. If you are looking for a job in Poland in the above-mentioned industry, we will do our best to help you. After reviewing your application, we will let you know if we have job offers that match your skills and experience.

Please contact us via the form: APPLY.

Wymagania:
 • Absolwent, student lub specjalista w branży: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, energetyka;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie średniozaawansowanym;
 • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków;
 • Znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.
Requirements:
 • Graduate, student or industry specialist: architecture, construction, environmental engineering, environmental protection, energy;
 • Knowledge of spoken and written English at intermediate level;
 • Good organization of work, responsibility in the performance of duties;
 • Knowledge of the Polish language will be an additional advantage.
Zakres obowiązków:
 • Twój zakres obowiązków będzie wynikał z zajmowanego stanowiska w ramach realizowanych przez Sweco usług w obszarach:
  Projektowanie, Budynki i Obszary miejskie, Woda, Energia, Przemysł, Środowisko, Infrastruktura transportowa, Nadzór i Zarządzanie projektem, Konsulting, Projekty międzynarodowe, Technologia BIM.
 • Dostosujemy go do Twoich kwalifikacji i doświadczenia.
Responsibilities:
 • Your scope of duties will result from your position as part of the services provided by Sweco:
  Design, Buildings and Urban Areas, Water, Energy, Industry, Environment, Transport Infrastructure, Project Supervision and Management, Consulting, International Projects, BIM Technology.
 • We will adapt it to your qualifications and experience.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę w jednej z największych firm inżyniersko – projektowych w Polsce i w Europie, wiodącej na polskim rynku usług konsultingowo – projektowych;
 • Możliwość współpracy z doświadczoną kadrą pracowniczą w partnerskiej atmosferze;
 • Pakiet benefitów pracowniczych: ubezpieczenie, karta sportowa, opieka medyczna.
We offer:
 • An employment contract in one of the largest engineering and design companies in Poland and in Europe, leading on the Polish market of consulting and design services;
 • The opportunity to cooperate with experienced staff in a partner atmosphere;
 • Employee benefits package: insurance, sports card, medical care.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk APLIKUJ. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną poniżej.

 

O Grupie Sweco

Sweco planuje i projektuje zrównoważone społeczności oraz miasta przyszłości. Wraz z klientami i wiedzą naszych 18 000 architektów, inżynierów i innych specjalistów, współtworzymy rozwiązania dedykowane urbanizacji, wykorzystujemy potęgę digitalizacji i sprawiamy, aby nasze społeczności rozwijały się w sposób zrównoważony. Sweco to wiodąca europejska firma konsultingowa w zakresie inżynierii i architektury, której sprzedaż wynosi około 22 mld SEK (2,1 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm. www.swecogroup.com.

Sweco plans and designs the sustainable communities and cities of the future. Together with our clients and the collective knowledge of our 18 000 architects, engineers and other specialists, we co-create solutions to address urbanisation, capture the power of digitalisation, and make our societies more sustainable. Sweco is Europe’s leading engineering and architecture consultancy, with sales of approximately SEK 22 billion (EUR 2,1 billion). The company is listed on Nasdaq Stockholm. www.swecogroup.com.

Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych pobranych w trakcie procesu rekrutacyjnego jest Sweco Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Franklina Roosevelta 22, KRS 0000140225, NIP 522-000-41-90, REGON 006744144. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji korzystamy z usług platformy rekrutacyjnej eRecruiter (https://erecruiter.pl), w której dane zabezpieczone są zgodnie z zasadami RODO, a dostęp przydzielany jest tylko upoważnionym osobom.
Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Twoje dane osobowe?
Podane podczas procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) RODO i zgodnie z treścią RODO.
Czy posiadasz dostęp do swoich danych osobowych, które zostały przesłane w procesie rekrutacyjnym?
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) RODO i zgodnie z treścią RODO.
Jak długo przechowywane będą Twoje dokumenty rekrutacyjne?
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub innej organizacji międzynarodowej?
Nie
Z kim można się kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych?
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z ochroną danych osobowych lub ich przetwarzaniem przez Sweco, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@sweco.pl.
W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W razie braku wyrażenia zgody na udział w ponownej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie takiej informacji w dokumencie aplikacyjnym.
Czy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody?
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie podstawie art. 6 ust.1 pkt. a) RODO przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (“prawo do bycia zapomnianym” w granicach obowiązującego prawa.
Czy mam prawo do wniesienia skargi?
Masz prawo do wniesienia skargi do UODO lub innego organu państwowego, powołanego w jego miejsce na podstawie RODO lub innych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusz przepisy RODO.
Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu?
Dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym Sweco, jednak nie będą one podlegały profilowaniu.

Data privacy statement | English

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap