0 of 0 dla ""

Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Aktualna i uporządkowana baza danych jest gwarancją pełnej kontroli oraz wsparciem przy spełnianiu wszelkich wymogów związanych z gospodarką ściekami komunalnymi.

Jako doświadczony w tej dziedzinie zespół wiemy, jak ważny dla tworzenia aglomeracji jest porządek wśród danych oraz ich bieżąca aktualizacja. Znając najczęściej pojawiające się wyzwania podczas prac związanych z aglomeracjami ściekowymi, posiadamy predyspozycje i możliwości, aby wyjść im naprzeciw, pozyskując dane celem stworzenia przejrzystej bazy.

W ramach usługi oferujemy:

  • prowadzenie oraz bieżącą aktualizacje przejrzystej bazy danych z rejestrem zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • wyznaczenie potencjalnych kierunków rozwoju aglomeracji;
  • inwentaryzacje planowanych oraz istniejących sieci kanalizacji sanitarnej;
  • możliwość wizji w terenie oraz przeprowadzenia ankiet dla miejsc, w których dane są nieaktualne.

Korzyści?

  • oszczędność czasu oraz kosztów związanych z zatrudnieniem odpowiedniej kadry;
  • motywowanie mieszkańców do przyłączania do sieci –wyższy procent skanalizowania gminy
  • łatwiejsze planowanie rozbudowy sieci;
  • aktualne dane niezbędne do sprawozdania KPOŚK.

Oferujemy również tworzenie i aktualizację online baz danych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji lub konieczności jej likwidacji.

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Osoby do kontaktu

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU