0 of 0 dla ""

Audyt środowiskowy EDD

Wykonywanie audytów środowiskowych Environmental Due Diligence jest praktyką, w której Sweco Polska wspiera inwestorów w trakcie procesów decyzyjnych w przebiegu transakcji związanych z zakupem lub przejęciem nieruchomości.

Wnioski z audytu EDD mogą mieć znaczny wpływ na ostateczną wartość przedmiotu transakcji.

Audyt środowiskowy environmental due diligence (EDD) stanowi ocenę zgodności prowadzonej działalności oraz statusu nieruchomości, na której jest ona prowadzona z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska obowiązujących na terenie kraju. Sporządzanie audytów EDD na etapie planowania transakcji stało się praktyką coraz częściej stosowaną w Polsce. Dzieje się tak ze względu na rosnącą liczbę inwestorów zagranicznych oraz instytucji finansowych, mających w swoich procedurach obligatoryjne wykonywanie tego typu analiz przed finalizacją transakcji.

Wysoka świadomość inwestorów polskich związana z zagrożeniami wynikającymi z aspektów środowiskowych dotyczących nieruchomości i ewentualnymi kosztami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedmiocie transakcji sprawia, że coraz częściej decydują się na wykonanie audytu EDD. Jest on bardzo często przygotowywany jako element dużo szerszej analizy, w skład której może wchodzić due diligence prawne, finansowe, podatkowe, techniczne itd.

W audycie dokonuje się oceny ryzyka wynikającego z istnienia ewentualnych niezgodności i naruszeń określonych wymogów. Ocena wskazuje również jakie koszta będzie należało ponieść w celu wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodności. Wnioski z audytu EDD mogą mieć znaczny wpływ na ostateczną wartość przedmiotu transakcji. Na podstawie poprawnie sporządzonego audytu EDD inwestor jest w stanie uzyskać wiarygodne informacje na temat przedmiotu transakcji, w szczególności na temat istniejących potencjalnych zobowiązań z nim związanych w kontekście środowiskowym, a które są istotne na etapie szacowania ryzyka inwestycji.

Głównym celem audytu EDD jest weryfikacja zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi na terenie danego kraju wymogami prawa w odniesieniu do każdej sfery prowadzonej działalności i związanej z nią wpływem na środowisko. Weryfikowana jest prawidłowość prowadzonej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki substancjami chemicznymi oraz wszelkie zagadnienia związane z emisjami czy spełnianie obowiązków sprawozdawczych i prowadzenie wymaganego monitoringu, a także zgodność z posiadanymi decyzjami. Analiza obejmuje także weryfikację historii użytkowania danego terenu oraz jego obecnego zagospodarowania, jak również jego status w dokumentach planistycznych i lokalizację w odniesieniu do obszarów chronionych. W przypadku podejrzenia występowania na terenie badanej nieruchomości zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych koordynujemy realizację fazy II audytu EDD, której celem jest zbadanie stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz oszacowanie ryzyka inwestycyjnego w postaci kosztów koniecznych działań naprawczych.

Przygotowanie audytu środowiskowego EDD jest możliwe dla nieruchomości każdego rodzaju i każdej wielkości. Najczęściej audytowi EDD poddawane są inwestycje oraz obiekty przemysłowe, infrastrukturalne czy rolnicze.

Ze względu na sposób użytkowania terenu w przeszłości oraz charakter prowadzonej działalności lub ze względu na planowane przeznaczenie przedmiotowego terenu obiektami najczęściej poddawanymi audytom są:

  • tereny funkcjonujących lub nieczynnych zakładów przemysłowych;
  • tereny dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) oraz Państwowych Ośrodków Maszynowych (POM);
  • tereny stacji paliw i inne obiekty związane z gospodarką paliwami;
  • nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe.

Osoby do kontaktu

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami