0 of 0 dla ""

Badania odpadów

Udokumentowane doświadczenie pozwala nam zadeklarować, że dysponujemy zespołem pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje i wiedzę gwarantującą profesjonalne wykonanie zamówienia.

Kompleksowy zakres badań odpadów

Oferujemy kompleksowy zakres badań odpadów tzn.: pobór, analizy i oznaczenia odpadów oraz przygotowanie raportu (lub raportów) z badań obejmuje wszystkie aktualne potrzeby związane z gospodarką odpadami Gmin oraz operatorów Instalacji przetwarzających odpady.

Szczegółowy zakres opracowania może przykładowo obejmować:

Badania odpadów komunalnych

 • analizy składu sitowego (granulometrycznego) odpadów w standardowym podziale na frakcje sitowe o wielkości oczek: <10 mm, 10-40 mm, 40-100 mm, >100 mm oraz inne wielkości sita dostosowane do układu technologicznego instalacji np. 20 mm, 80 mm);
 • analizy składu morfologicznego odpadów (podstawowy skład 10 frakcji materiałowych lub skład rozszerzony 33 frakcji);
 • analizy fizykochemiczne odpadów: wilgotność, zawartość części organicznych, ciepło spalania, wartość opałowa, zawartość składników nawozowych, metali ciężkich (ołów, kadm, cynk, miedz, chrom, rtęć…), zawartość chloru, fluoru i siarki;
 • określenie ilości wytwarzanych odpadów (wskaźników nagromadzenia) przez różnych wytwórców gospodarstwa domowe, wybrane rodzaje nieruchomości niezamieszkałych.

Badania paliw alternatywnych i frakcji nadsitowej

 • analizy fizykochemiczne: wilgotność, zawartość części organicznych, ciepło spalania, wartość opałowa;
 • zawartość składników agresywnych: chloru, fluoru i siarki;
 • określenie wartości udziału frakcji biodegradowalnej w celu klasyfikowania części energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • właściwości odpadów powstających po termicznym przekształcaniu.

Badania kompostów, stabilizatorów i osadów ściekowych

 • zawartość składników nawozowych (NPK, inne…);
 • zawartość metali ciężkich (ołów, kadm, cynk, miedz, chrom, rtęć, inne…);
 • AT4, straty prażenia.

Określenie wskaźników nagromadzenia w wybranych rodzajach nieruchomości niezamieszkałych – wskazani konkretni wytwórcy odpadów (obiekty infrastruktury i usług).

Wyznaczenie charakterystycznych jednostkowych wskaźników masowych i objętościowych poprzez pobór oraz pomiary odpadów „u źródła”, a także zebranie informacji o częstotliwości odbioru i stosowanych pojemnikach, a następnie oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów dla wybranych typów obiektów. Przykładowe obiekty:

 • urzędy, instytucje;
 • żłobki, przedszkola, szkoły;
 • centra handlowe, markety, sklepy, targowiska;
 • szpitale, przychodnie;
 • hotele, pensjonaty;
 • kawiarnie, restauracje, bary;
 • cmentarze, tereny zielni miejskiej, ogródki działkowe;
 • inne wybrane obiekty.

Wykonanie analiz dodatkowych na podstawie zebranych wyników badań i informacji dodatkowych.

Wykonanie analizy zebranych wyników badań i informacji o systemie gospodarki odpadami w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb może obejmować przykładowe zagadnienia:

 • określenie składu i ilości odpadów pod kątem:
  • ilości odpadów surowcowych (recykling, odzysk),
  • ilości odpadów ulegających biodegradacji (ograniczenie składowania),
 • określenie właściwości paliwowych;
 • określenie właściwości nawozowych odpadów (składu odpadów pod kątem biologicznego przetwarzania);
 • określenie jakości wytwarzanych odpadów komunalnych na badanym terenie gminy/miasta w celu uzyskania danych o przydatności odpadów komunalnych do odzysku, termicznego przekształcania i przerobu innymi metodami;
 • określenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy/miasta w celu uzyskania danych do zarządzania gospodarką odpadami i prognoz jej rozwoju;
 • bilans ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy/miasta na podstawie masy odpadów wytworzonych na danym obszarze (w poszczególnych typach zabudowy):
  • identyfikacje źródeł powstawania odpadów;
  • masowy i objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów;
  • gęstość nasypowa odpadów;
  • wskaźnik nierówności nagromadzenia;
  • oszacowanie ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w oparciu o badania morfologiczne i badania chemiczne (zawartość części organicznych).
 • ocena efektywności selektywnej zbiórki odpadów;
 • porównanie przeprowadzonych badań odpadów z wynikami badań archiwalnych i badaniami prowadzonymi na terenie kraju;
 • prognoza nagromadzenia i składu odpadów komunalnych;
 • analiza możliwości osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W ostatnich latach specjaliści Sweco Polska wykonali szereg badań odpadów o zróżnicowanym zakresie w następujących lokalizacjach i obszarach:

 • Subregion Koniński,
 • Miasto Gniezno oraz powiaty gnieźnieński i wrzesiński,
 • Miasto Bydgoszcz,
 • Miasto Szczecin,
 • Miasto Białystok,
 • Miasto Kielce,
 • Miasto Katowice,
 • Miasto Sosnowiec,
 • Miasto Toruń,
 • ZUK Puławy,
 • MZGOK Sp. z o.o. Konin,
 • Sieć sklepów spożywczych – inwestor prywatny,
 • Badania odpadów przemysłowych na terenie składowiska w Zabrzu Biskupicach,
 • Badania odpadów przemysłowych na terenie składowiska w Malni gm. Gogolin,
 • Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Janczycach,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok,
 • Krakowski Holding Komunalny S.A.,
 • Ambasada Kanady w Warszawie.

Badania obejmowały zarówno pojedyncze pobory, jak również dłuższe serie pomiarowe (do 14 m-cy). Badaniami odpadów objęto gospodarstwa domowe oraz nieruchomości niezamieszkałe.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
brak zdjęcia

Przemysław Cudakiewicz

Konsultant ds. gospadarki odpadami