0 of 0 dla ""

Decyzje środowiskowe

Pozyskujemy decyzje środowiskowe

Pozyskujemy decyzje środowiskowe niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także Ustawy o ochronie środowiska. Nasi eksperci specjalizują się w koordynowaniu postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach postępowań administracyjnych i oceny oddziaływania na środowisko wykonujemy kompleksowo zadania związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP), raportów o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ), inwentaryzacji przyrodniczych i innych oraz uczestniczymy w konsultacjach z organami ochrony środowiska i społeczeństwem.

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO