0 of 0 dla ""

Inwentaryzacje przyrodnicze

Przygotowujemy profesjonalne inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby KIP i ROŚ.

Zapewniamy zespoły przyrodników oraz koordynujemy prace związane z wykonaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych oraz opracowaniem ich wyników. Inwentaryzacje przyrodnicze stanowią element dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku inwestycji, które mogą oddziaływać na przyrodę ożywioną, w szczególności na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędne, a jej zakres i czas trwania prac terenowych dostosowany być musi do określonych walorów przyrodniczych obszaru badań. Dla dużych inwestycji czy inwestycji zlokalizowanych na terenach cennych przyrodniczo, inwentaryzacje muszą mieć charakter kompleksowy i sporządzone być muszą przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów przyrodników.

W zakres prac wchodzą:

  • ekspertyzy regularne – raportowanie z wizji lokalnych, wizje przyrodnicze specjalistów w dziedzinach: herpetologia, entomologia, ornitologia, botanika, siedliska roślin, ichtiologia, chiropterologia, mykologia. Ekspertyzy udostępniamy z dokumentacją fotograficzną i dźwiękową;
  • detekcje nietoperzy, elektroodłowy ryb, nasłuchy ptaków, transport płazów podczas ich migracji itp.;
  • opracowane wyników inwentaryzacji w postaci map zgodnych z systemem GIS;
  • wnioski i zalecenia zmierzające do określenia zabezpieczeń podczas realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO