0 of 0 for ""

Zadanie

Projekty budowy instalacji odazotowania (SCR) oraz instalacji odsiarczania spalin (IOS) obniżających emisję zanieczyszczeń

Zleceniodawca

Valmet Technologies / Sirius Engineers dla CIECH Soda Polska

Miejsce

Inowrocław i Janikowo, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie konstrukcji, projektowanie instalacji, nadzór autorski

ONZ
ONZ

Instalacje dla Elektrociepłowni Inowrocław i Janikowo

Projektanci Sweco Polska przygotowali, na zlecenie Sirius Polska dla firmy CIECH Soda Polska, projekty budowy instalacji odazotowania (SCR) oraz instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla 4 kotłów OP-110 Elektrociepłowni Inowrocław oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla 2 kotłów OP-140 Elektrociepłowni Janikowo. Wszystko po to, aby obniżyć emisję zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Inwestycje mają na celu dostosowanie instalacji energetycznego spalania w Elektrociepłowniach do wymagań emisyjnych określonych w „Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)”.

Nasi specjaliści przy projektowaniu brali pod uwagę aspekt ekologiczny i społeczny przedsięwzięcia. Wykorzystali wszystkie dostępne sposoby, aby zrealizowane instalacje przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Realizację przedsięwzięcia na światowym poziomie zapewnia międzynarodowy zespół inżynierów, najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, a także technologia projektowania BIM.

Za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projektu budowlanego, projektu podstawowego i projektów wykonawczych we wszystkich branżach) wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania instalacji do użytkowania, odpowiedzialni są nasi specjaliści z biura Sweco Engineering w Warszawie we współpracy z Valmet Technologies Oy i Sirius Engineers Ltd.

Etap projektowania instalacji dla Elektrociepłowni Inowrocław rozpoczął się w sierpniu 2015 roku, wdrażanie rozpoczęło się w listopadzie 2015 roku.

Etap projektowania instalacji dla Elektrociepłowni Janikowo rozpoczął się w grudniu 2015 roku, wdrażanie rozpoczęło się w kwietniu 2016 roku.

Projekty zakończone zostały w 2018 roku.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap