0 of 0 for ""

Zadanie

Projekty budowy instalacji odazotowania (SCR) oraz instalacji odsiarczania spalin (IOS) obniżających emisję zanieczyszczeń

Zleceniodawca

Valmet Technologies / Sirius Engineers dla CIECH Soda Polska

Miejsce

Inowrocław i Janikowo, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie konstrukcji, projektowanie instalacji, nadzór autorski

Projektanci Sweco Polska przygotowali, na zlecenie Sirius Polska dla firmy CIECH Soda Polska, projekty budowy instalacji odazotowania (SCR) oraz instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla 4 kotłów OP-110 Elektrociepłowni Inowrocław oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla 2 kotłów OP-140 Elektrociepłowni Janikowo. Wszystko po to, aby obniżyć emisję zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Inwestycje mają na celu dostosowanie instalacji energetycznego spalania w Elektrociepłowniach do wymagań emisyjnych określonych w „Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)”.

Nasi specjaliści przy projektowaniu brali pod uwagę aspekt ekologiczny i społeczny przedsięwzięcia. Wykorzystali wszystkie dostępne sposoby, aby zrealizowane instalacje przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Realizację przedsięwzięcia na światowym poziomie zapewnia międzynarodowy zespół inżynierów, najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, a także technologia projektowania BIM.

Za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projektu budowlanego, projektu podstawowego i projektów wykonawczych we wszystkich branżach) wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania instalacji do użytkowania, odpowiedzialni są nasi specjaliści z biura Sweco Engineering w Warszawie we współpracy z Valmet Technologies Oy i Sirius Engineers Ltd.

Etap projektowania instalacji dla Elektrociepłowni Inowrocław rozpoczął się w sierpniu 2015 roku, wdrażanie rozpoczęło się w listopadzie 2015 roku.

Etap projektowania instalacji dla Elektrociepłowni Janikowo rozpoczął się w grudniu 2015 roku, wdrażanie rozpoczęło się w kwietniu 2016 roku.

Projekty zakończone zostały w 2018 roku.