0 of 0 for ""

Projekt wyróżniony tytułem Modernizacja Roku 2017 oraz nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego

Zadanie

Projekt obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole. Budowa nowego odcinka DW 454

Zleceniodawca

ZDW w Opolu

Wykonawca robót budowlanych

DROG – BUD Sp. z o.o.

Cele zrównoważonego rozwoju

9. Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Zakres usług

projektowanie dróg, projektowanie mostów, inżynieria środowiskowa, nadzory autorskie

Miejsce

woj. opolskie, Polska

ONZ
ONZ

Projekt obwodnicy Czarnowąsów

W listopadzie 2017 roku oddano do użytku obwodnicę miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy, która połączona została z infrastrukturą komunikacyjną Opola. Sweco Polska wykonało projekt inwestycji wraz z obiektami mostowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dzięki obwodnicy ruch kołowy został wyprowadzony z okolicznych miejscowości, ułatwiono dojazd do Elektrowni Opole, a także poprawiło się bezpieczeństwo w regionie.

O projekcie

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 454. Obwodnica zapewnia dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego. Tereny zabudowane zostały odciążone od ruchu kołowego, zwłaszcza ciężkiego. Obwodnica w znacznym stopniu wpływa na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, rozładowanie zatorów w ruchu drogowym, poprawy płynność ruchu, bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy.

W związku z tym przedsięwzięcie zostało realizowane na dwóch odcinkach, obejmujących obręb miasta Opola oraz tereny pozamiejskie. Trasa zaprojektowanej obwodnicy rozpoczyna się węzłem drogowym „Północnej obwodnicy Opola w ciągu drogi krajowej nr 45”, a kończy włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy miejscowościami Czarnowąsy i Borki.

Zrównoważony projekt połączył funkcjonalność z estetyką oraz oszczędnością kosztów eksploatacji. Konstrukcja jezdni została zaprojektowana na najwyższą kategorię obciążeń KR6. Powstały 4 skrzyżowania w formie trójwlotowych rond oraz 5 obiektów mostowych (4 wiadukty i 1 most). Dostosowano także istniejącą infrastrukturę techniczną m.in. sieć wodociągową, ciepłowniczą, gazową, kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczną oraz sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich napięć.

Nasi inżynierowie zadbali również o przyrodniczy aspekt projektu. Nasadzono roślinność ochronną, a na wybranych odcinkach powstały ekrany akustyczne, chroniące zarówno mieszkańców przed hałasem, jak również zwierzynę przed wbieganiem na drogę. Do oświetlenia dróg posłużyła energooszczędna technologia LED.

Łączna długość zaprojektowanej obwodnicy wynosi około 10 600 m, a koszt realizacji to ok. 118,5 mln zł brutto. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja została ukończona w listopadzie 2017 roku i jest jedną z największych w historii samorządu województwa opolskiego. 

Za jej projekt Sweco wraz z Inwestorem oraz Wykonawcą otrzymało nominację do nagrody „Top Inwestycje Komunalne 2018”, wyróżnienie w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017”, a także nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego.

Obiekty mostowe

Na szczególną uwagę zasługują most drogowy na rzece Mała Panew oraz dwuprzęsłowy wiadukt drogowy nad linią kolejową relacji Opole – Wrocław i bocznicą prowadzącą do Elektrowni Opole. Są to obiekty mostowe typu landmark w formie łuków stalowych z podwieszonym, żelbetowym pomostem jezdni drogowej.

Rozpiętości przęseł, odpowiednio 130 m i 2x 91 m sprawiają, że wysokie łuki dominują w terenie, stanowiąc atrakcyjny, przyciągający wzrok element architektury okolicznego krajobrazu. W celu podkreślenia walorów estetycznych zastosowano iluminację konstrukcji nośnych.

Ciekawostką jest, że ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw węgla do Elektrowni Opole wiadukt na bocznicą kolejową został wykonany przy działającej bocznicy kolejowej.

Ciekawostki

  • inwestycja przebiega przez tereny zalewowe Odry i Małej Panwi – w projekcie konieczna była pełna analiza wpływu projektowanego korpusu drogi na zwiększenie ryzyka powodziowego oraz wpływu ewentualnej powodzi na korpus drogi prowadzona pod kątem zabezpieczanie przed rozmyciem;
  • ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw węgla do Elektrowni Opole, wiadukt nad bocznicą kolejową został wykonany bez przerw w jej działaniu;
  • ze względu na procedury administracyjne (zmiana granic m. Opola) dla inwestycji konieczne było uzyskanie aż 6 decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;
  • na nasypy pod drogi zostały przywiezione 882 723,54 tony materiału nasypowego, co daje 33 950 samochodów ciężarowych;
  • skarpy zostały zabezpieczone matami erozyjnymi – wykorzystano ich aż 81 955, a także wzmocniono je płytami ażurowymi o powierzchni 7 185 m2;
  • nawierzchnię drogową wykonano z 18 200 m3 mas bitumicznych. To ok. 45 tyś. ton!
  • obwodnicę oświetlają 153 lampy LED;
  • nasadzono 12 000 sztuk drzew i krzewów.

Zdjęcia | Źródło: ZDW Opole

Obwodnica Czarnowąsów
Obwodnica Czarnowąsów
Share via
Copy link
Powered by Social Snap